Adresaci:

Kurs skierowany jest do osób pragnących zdobyć pracę w rozwojowym, interesującym zawodzie przedstawiciela medycznego. Osoby aplikujące powinny być absolwentami uczelni wyższych lub studentami ostatnich lat studiów magisterskich. Absolwenci posiądą praktyczną wiedzę, jak być skutecznym przedstawicielem medycznym oraz poszerzą swoją wiedzę na temat efektywnego funkcjonowania na rynku farmaceutycznym, umacniając swoją pozycję. Stanowisko przedstawiciela medycznego to pierwszy krok w strukturze działu sprzedaży branży farmaceutycznej, gdyż wraz ze zdobywanym doświadczeniem rośnie szansa na awans.

Cele programu:

Celem głównym jest przygotowanie do pracy w zawodzie przedstawiciela medycznego oraz podnoszenie kwalifikacji osób już pracujących w branży.

Cele szczegółowe:

 • nabycie kompetencji i umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej
  i efektywnej sprzedaży,
 • rozwinięcie umiejętności szybkiego rozpoznawania typu osobowości klienta,
 • zapoznanie z rynkiem farmaceutycznym,
 • nabycie umiejętności przeprowadzania efektywnych rozmów handlowych
  z analizą potrzeb klienta,
 • poznanie efektywnych technik sprzedaży,
 • przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, zwiększenie szans na pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej do firmy farmaceutycznej.

 

Cena kursu: 1099 zł

Czas trwania i sposób organizacji:

Czas trwania kursu to 40 godzin. Zajęcia prowadzone są w siedzibie Placówki Kształcenia Ustawicznego „College Medyczny”. Sale edukacyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz komputery. Kadrę stanowią wykładowcy o wysokich kwalifikacjach, praktycy o dużym doświadczeniu: trenerzy biznesu, praktycy gospodarczy, osoby zarządzające w firmach farmaceutycznych. Grupa może liczyć maksymalnie 20.

Sposób sprawdzania efektów i kryteria oceny

Stopień nabywania wiedzy i umiejętności oceniany jest na bieżąco poprzez formy kontroli ustnej (odpowiedzi, wypowiedzi), wytwory pracy praktycznej, test końcowy.

Treści nauczania:

 1. Wprowadzenie do wykonywania zawodu przedstawiciela medycznego: planowanie, wyniki sprzedaży.
 2. Organizacja pracy przedstawiciela medycznego – określenie i atrakcyjność segmentów rynkowych.
 3. Wizyty promocyjne, techniki sprzedaży: pierwszy kontakt z klientem, mowa ciała, czynniki pozawerbalne, fazy rozmowy handlowej, długofalowa współpraca.
 4. Konkurencyjność oferty handlowej: wyróżnienie własnej oferty, czynniki oferty ważne dla klienta.
 5. Plany handlowe: określanie celów i zadań, harmonogramy efektywnej sprzedaży, priorytety w działaniu i sposoby realizacji wynikających z nich celów.
 6. Negocjacje handlowe: przygotowanie: określenie celów, ocena ryzyka, plan rozmowy, wstępne negocjacje: tworzenie atmosfery, budowanie wizerunku, faza zasadnicza: kierowanie rozmową, wywieranie wpływu, asertywność, finalizacja negocjacji: sukces i niepowodzenie.
 7. Postawa, zaangażowanie, etyka w pracy.
 8. Ścieżki rozwoju w firmie farmaceutycznej.
 9. CV i list motywacyjny pod kątem aplikacji do firmy farmaceutycznej.
 10. Rozmowa kwalifikacyjna.
 11. Trening antystresowy.

 Wykaz literatury:

 • Julia Kostecka „Recepta na sprzedaż”,
 • Artur Wojciechowski „Umysł sprzedawcy”,
 • Jan Batorski „Skuteczne prezentacje biznesowe”,
 • Marta Makowska „Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego”,
 • Anna Andrzejczyk „Zarządzanie sobą w czasie”,
 • Urszula Drozdowska, Tomasz Korkosz, Wojciech Słomski „Relacja przedstawiciel medyczny a lekarz”,
 • Kevin Hogan „Ukryta perswazja”,
 • Agnieszka Ornatowska „Etyczna manipulacja”.