Informacje ogólne:
Liczba godzin: 30
Czas trwania kursu: 2 tygodnie

CENA KURSU: 750 zł

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie umożliwiającym skuteczne przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do pozyskiwania funduszy europejskich.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

Program Kursu:

– Ogólne zagadnienia związane z politykami Unii Europejskiej.

– Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej

– Podsumowanie Programów Operacyjnych funkcjonujących w okresie programowania 2007-2013.

– Charakterystyka Programów Operacyjnych funkcjonujących w okresie programowania 2014-2020:

– Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”.

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– Regionalne Programy Operacyjne.

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

– Program Wiedza Edukacja Rozwój.

– Program Operacyjny Polska Wschodnia.

– Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

– Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

– Erasmus Plus.

– Zasady pisania projektów inwestycyjnych.

– Zasady pisania projektów „miękkich”.

– Warsztat pisania projektu.

– Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa projektu.

– Rozliczanie finansowe i merytoryczne projektu.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

(DZU nr 31, poz.216).