Zakres uprawnień: Montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4 sygnalizujących zagrożenie osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania.

Czas trwania: 48 godzin dydaktycznych.

Koszt uczestnictwa: 1290,00 zł.

Kurs pracowników zabezpieczenia technicznego, potocznie kurs instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych, systemów zabezpieczeń technicznych lub kurs instalowania alarmów.

Kształcenie realizowane jest w ramach działalności oświatowej i upoważnia do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (od 01.01.2014 r. licencja pracownika zabezpieczenia technicznego zastąpiona została wpisem na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego). Wpis umożliwia również ubieganie się o koncesję MSWiA do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony i mienia w formie zabezpieczeń technicznych.

Opis kursu:

1. Czas trwania kursu wynosi 36 godzin zegarowych (48 dydaktycznych liczonych po 45 minut ).

2. Kurs można odbyć w trybach: stacjonarnym, zaocznym.

3. Kurs kończy się wydaniem właściwego dla kursu zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU 186), które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na kartę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w trybie określonym ustawą z dn. 22.08.1997 r.o ochronie osób i mienia (DzU z 2005 r. nr 145, poz.1221 z póź. zm.). Wpisu dokonuje komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wpisane dane dotyczą (na jej pisemny wniosek).

4. Koszt uczestnictwa: tryb stacjonarny i zaoczny: 1290 00 zł.

5. Zakres tematyczny kursu:

 • Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego – 1 godz.
 • Poddział i ogólna charakterystyka systemów sygnalizacji zagrożeń – 1 godz.
 • Budowa systemów sygnalizacji włamania i napadu – 1 godz.
 • Sprawdzian – 1 godz.
 • Budowa systemu sygnalizacji pożarowej – 5 godz.
 • Budowa systemu telewizji dozorowej – 5 godz.
 • Budowa systemu kontroli dostępu i realizacji czasu pracy – 5 godz.
 • Urządzenia i środki mechanicznego zabezpieczenia – 2 godz.
 • Sprawdzian – 1 godz.
 • Przebieg prac instalacyjnych i montażowych systemów alarmowych – 5 godz.
 • Eksploatacja, konserwacja i obsługa awaryjna systemów alarmowych – 4 godz.
 • Warsztaty pracy instalatora -7 godz.
 • Sprawdzian – 1 godz.
 • Dokumentacja systemów alarmowych – 2 godz.
 • Odpowiedzialność projektanta i instalatora systemu – 1 godz.
 • Zaliczenie końcowe kursu – 2 godz.