Szkolenie obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie opracowania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie – w formach bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

Tryb: dzienny, zaoczny.

Koszt uczestnictwa: 450,00 zł.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do kierowników bezpośrednio zarządzających obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji wojewody, o której mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (DzU.2020.0.838), jak również:

 • osób sprawujących nadzór nad ochroną fizyczną i techniczną obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
 • osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • uczestników kursów kształcących w zawodzie pracownika ochrony fizycznej i pracownika zabezpieczenia technicznego.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie osób i mienia kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji prowadzonej przez wojewodów (albo upoważniona przez niego osoba), jest zobowiązany uzgadniać z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji plan ochrony tych obszarów, obiektów i urządzeń (art. 7 ust.1).

Osobami uprawnionymi do sporządzania planu ochrony są wyłącznie:

 1. pracownik ochrony fizycznej wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – jeżeli plan ochrony dotyczy bezpośredniej ochrony fizycznej (art. 26 ust. 2 pkt 1),
 2. pracownik zabezpieczenia technicznego wpisany na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego – jeżeli plan ochrony dotyczy zabezpieczenia technicznego polegającego na:
 • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, eksploatacji oraz konserwacji i naprawie w miejscach ich zainstalowania,
 • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, naprawie i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

Tematyka szkolenia:

 1. Zasady sporządzania planu ochrony jednostki i tryb jego uzgadniania.
 2. Analiza stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki.
 3. Ocena stanu ochrony jednostki.
 4. Specjalistyczna uzbrojona formacja ochronna:
 • stan etatowy,
 • rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia,
 • sposób zabezpieczenia broni i amunicji.

5. Zabezpieczenia techniczne:

 • zabezpieczenia budowlane,
 • zabezpieczenia mechaniczne,
 • zabezpieczenia elektroniczne,
 • zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki,
 • topograficzne położenie chronionego obiektu,
 • określenie punktów ważnych i newralgicznych z punktu widzenia sprawowanej ochrony,
 • uzasadnienie planowanej formy ochrony i zabezpieczenia obiektu,
 • zasady sporządzania instrukcji w zakresie ochrony.