Uruchomiony został Licencyjny System Kompetencyjno-Jakościowy CM, Kwalifikowanych Pracowników Ochrony i Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Technicznego College Medyczny.

Zgodnie z zapowiedziami Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny uruchomiła Licencyjny System Kompetencyjno-Jakościowy CM, Kwalifikowanych Pracowników Ochrony i Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Technicznego College Medyczny.

Już można składać wnioski dotyczące otrzymania nowych licencji College Medyczny.

Po wpisaniu do systemu College Medyczny stary numer licencji państwowej jest uznawany i pozostaje bez zmian. Zostanie wydany na nowym pięknym zaświadczeniu w formacie A3. Wypisanie formularza zajmuje 5 minut.

Licencja kwalifikowanego pracownika ochrony College Medyczny.
Zapisz się do systemu; wypełnij prosty formularz już dzisiaj. Patrz LINK.

Licencja kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego College Medyczny
Zapisz się do systemu; wypełnij prosty formularz już dzisiaj. Patrz LINK.

Jak otrzymać licencję kwalifikowanego pracownika ochrony.

Aby otrzymać licencję kwalifikowanego pracownika ochrony College Medyczny należy spełnić warunki określone w „Zasadach funkcjonowania” Licencyjnego Systemu Kompetencyjno-Jakościowego Placówki. Więcej informacji patrz LINK.
Zgodnie z tymi „Zasadami” osoba zainteresowana zdobyciem licencji kwalifikowanego pracownika ochrony lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego College Medyczny powinna spełnić szereg warunków, między innymi posiadać wykształcenie średnie. Ponadto zainteresowana osoba powinna ukończyć zawodowy kurs licencyjny na pracownika ochrony lub pracownika zabezpieczenia technicznego, którego program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla kursów College Medyczny zgodne z wytycznymi Ministerstwa.

Końcowym etapem zdobycia licencji jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu. Uproszczone zasady są przewidziane dla osób, które uzyskały do końca 2013 roku licencję państwową.

Uwaga posiadacze starych państwowych licencji!!!

W nowych dokumentach licencyjnych honorujemy dotychczasowe ich numery.

Informacje o kursach zawodowych na licencję kwalifikowanego pracownika ochrony lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego College Medyczny otrzymacie państwo w naszych firmach partnerskich oraz w sekretariacie Szkoły College Medyczny.

1. Termin wejścia w życie systemu. 
System potwierdzania kwalifikacji i kompetencji wprowadza się z dniem 1 stycznia 2014 roku.

2. Zakres podmiotowy systemu.
Dobrowolny system potwierdzania nabytych kompetencji i kwalifikacji Szkoły College Medyczny pracowników ochrony i zabezpieczenia technicznego ma charakter powszechny i obejmuje:

a)  osoby, które uzyskały licencje pracownika ochrony lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego nadane w trybie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 sierpnia 1998 i przed wejściem w życie przepisów deregulacyjnych; osoby te po przystąpieniu do systemu mają prawo otrzymania w ramach Systemu Kompetencyjno-Jakościowego opisaną niżej licencję kwalifikowanego pracownika ochrony College Medyczny lub odpowiednio licencję kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego College Medyczny;

b) osoby, które dotychczas nie posiadały licencji w trybie dotychczas obowiązującej ustawy o ochronie osób i mienia, o ile spełnią wskazane niżej warunki uzyskania licencji kwalifikowanego pracownika ochrony i /lub odpowiednio licencji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego College Medyczny.

3. Powszechność i dobrowolność systemu. 
Dobrowolny (fakultatywny) system potwierdzania nabytych kompetencji i kwalifikacji Szkoły College Medyczny pracowników ochrony i pracowników zabezpieczenia technicznego ma charakter powszechny, niezależny od członkostwa lub braku takiego członkostwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub federacji. System Kompetencyjno-Jakościowy licencjonowania Szkoły College Medyczny jest rekomendowany opinii publicznej jako system promowania profesjonalistów.

4. Warunki uzyskania licencji. 
Licencję kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej College Medyczny lub odpowiednio licencję kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego College Medyczny nadaje Dyrektor College Medyczny osobie fizycznej po spełnieniu następujących warunków:

a) w przypadku wskazanym w pkt 2 lit. a:
złożenie podpisanego wniosku o nadanie licencji i przystąpienia do Systemu Kompetencyjno-Jakościowego wraz załącznikiem dokumentującym posiadanie licencji nadanej w oparciu o ustawę o ochronie osób i mienia;

b) w przypadku wskazanym w pkt 2 lit. b:
złożenie podpisanego wniosku o nadanie licencji i przystąpienie do Systemu Kompetencyjno-Jakościowego wraz z załącznikami dokumentującymi wymogi kwalifikacyjno-jakościowe;
posiadanie minimum średniego wykształcenia;
ukończenie kursu licencyjnego na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego uwzględniającego minimalne wymogi programowe dla kursów licencyjnych ustalone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;
– zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu licencyjnego na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub odpowiednio kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego. Dyrektor określi przebieg egzaminu licencyjnego, zakres wymaganej na egzaminie wiedzy i koszty uczestnictwa w egzaminie licencyjnym.

4a. Uznanie wcześniejszych kwalifikacji.

Wymóg ukończenia kursu licencyjnego na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego określony w pkt 4 lit. b zostaje spełniony:
– w przypadku ukończenia studiów lub studiów podyplomowych uwzględniających wymogi programowe dla kursów licencyjnych ustalone przez College Medyczny po przedstawieniu stosownego dokumentu;
w przypadku ukończenia przed końcem roku 2013 jakichkolwiek kursów licencyjnych, studiów podyplomowych, studiów – uwzględniających obowiązujące dla potrzeb uzyskania licencji wymogi określone w ustawie pod warunkiem przedstawienia stosownego potwierdzającego ten fakt dokumentu.

5. Dokument licencyjny. 
Licencja to dokument potwierdzający spełnienie warunków kompetencyjnych i jakościowych określonych przez Placówkę College Medyczny. Dokument jest wydawany w formacie A3 i jest drukiem ścisłego zarachowania. Licencja dostępna będzie również w formacie legitymacyjnym. Dokumenty licencyjne wydaje się osobie zainteresowanej za zwrotem kosztów ich wytworzenia i przesyłki. Dyrektor określił koszty wytworzenia i przesłania licencji.

6. Rejestr licencjonowanych pośredników i zarządców College’u Medycznego. 
Osoby, które uzyskały licencję kwalifikowanego pracownika ochrony lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego w trybie określonym w pkt 4 zostaną wpisane do rejestru pracowników ochrony lub zabezpieczenia technicznego rekomendowanego przez CM.

7. Przystąpienie do systemu. 
Wniosek o wydanie licencji składa się wraz z oświadczeniem o przystąpieniu do Systemu Kompetencyjno-Jakościowego CM.
System Kompetencyjno-Jakościowy obejmuje:
a. Obowiązek kształcenie ustawicznego jako sposobu na podnoszenie wiedzy zawodowej. Obowiązek kształcenia ustawicznego obejmuje uczestniczenie w okresie 3 lat w co najmniej 16 godzinach kształcenia zawodowego.
b. Przestrzeganie zasad etyki i standardów zawodowych.

8. Utrata licencji. 
Dyrektor College Medyczny osobom niewypełniającym obowiązków określonych w pkt 7 lit. a i lit. b może zawiesić licencję na czas oznaczony do 3 miesięcy lub odebrać licencję. Utrata licencji College Medyczny następuje także z chwilą rezygnacji z uczestnictwa w Systemie Kompetencyjno-Jakościowym CM przez osobę zainteresowaną poprzez złożenie stosownego oświadczenia wobec Zarządu CM.

9. Minimum programowe. 
Ustala się 245-godzinne minimum programowe dla kursów na licencję kwalifikowanego pracownika ochrony i kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.

10. Internetowy Serwis Licencyjny
Szkoła College Medyczny prowadzi Internetowy Serwis Licencyjny uwzględniający opisane wyżej zasady i utrzymuje stosowne domeny internetowe.

Kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej mogą także odbywać szkolenia i inne kursy potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Czas trwania wymienionych kursów i szkoleń jest analogiczny jak w ubiegłych latach – łącznie 245 godzin zajęć.

Obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

Dyrektor College Medyczny

Polecamy linki:

https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11694,Od-1-stycznia-2014-r-nie-ma-egzaminow-dla-kandydatow-na-pracownika-ochrony-i-det.html