Wymagania wstępne: ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie układania bruku.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.
 

CENA: 999 zł

Liczba godzin: 90

Program kursu:

1. Podstawy wiedzy o robotach drogowych – 3 godz.
2. Teoretyczne podstawy zasadniczych technologii robót brukarskich – 10 godz.
3. Ogólne warunki techniczne wykonywania robót brukarskich – 10 godz.
4. Rysunek zawodowy – 5 godz.
5. Wykonawstwo robót drogowych z różnych materiałów – 15 godz.
6. Przygotowanie do wykonania i remontów nawierzchni chodników, ulic, placów z kamieni i kostek oraz płyt – 10 godz.
7. Przygotowanie do brukowania powierzchni skarp, stożków i węzłów tramwajowych – 10 godz.
8. Zasady przygotowania do pracy urządzeń i podstawowego sprzętu – 5 godz.
9. Obsługa i konserwacja urządzeń i podstawowego sprzętu – 15 godz.
10. Zasady organizacji pracy na stanowisku roboczym – 3 godz.
11. Ogólne wymagania BHP – 4 godz.

Wykaz literatury:

– K. Tauszyński, Budownictwo z technologią cz. 1, WSiP, Warszawa 2004.

– K. Łącki, J. Mirski, Budownictwo z technologią cz. 2, WSiP, Warszawa 2015.

– J. Mirski, Budownictwo z technologią cz. 3, WSiP, Warszawa 2010.

– A. Iwanczewska, Wytrzymałość materiałów, WSiP, Warszawa.

– B. Bagnall, Jak rysować i malować, Wyd. Penta, Warszawa 1994.

– S. Mac, J. Lwowski, Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSiP, Warszawa 1999.

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz. 1632).