Wymagania wstępne: 

 • ukończone 18 lat;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
 • badania wysokościowe od lekarza medycyny pracy.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych prac dekarskich.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Cena: 1700 zł

Liczba godzin: 70

Program kursu:

 1. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa.
 2. Posługiwanie się dokumentacją techniczną.
 3. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 4. Rozpoznawanie podstawowych materiałów budowlanych.
 5. Magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów budowlanych.
 6. Dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu, przygotowanie zapraw, klejów i mieszanek betonowych.
 7. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych.
 8. Wykonywanie izolacji termicznych dachów i stropodachów.
 9. Krycie dachów blachą.
 10. Tematy do realizacji przez kursantów.

Wykaz literatury:

– K. Tauszyński, Budownictwo z technologią cz. 1, WSiP, Warszawa 2004.

– K. Łącki, J. Mirski, Budownictwo z technologią cz. 2, WSiP, Warszawa 2015.

– J. Mirski, Budownictwo z technologią cz. 3, WSiP, Warszawa 2010.

– A. Iwanczewska, Wytrzymałość materiałów, WSiP, Warszawa.

– S. Mac, J. Lwowski, Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSiP, Warszawa 1999.

– W. Martinek, Z. Michnowski, Dekarstwo i blacharstwo budowlane – technologia, WSiP, Warszawa 1999.

– A. Kaczkowska, Dekarz, KaBe, Krosno 2007.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz. 1632).