Część I
Kurs kosztorysowania prowadzony jest w formie wykładu wraz z warsztatami. W tej części omawiane są zagadnienia dotyczące sporządzania kosztorysów, przedmiarowania, przygotowywania kosztorysów do przetargów w zamówieniach publicznych – kosztorys inwestorki oraz kosztorys ofertowy. Uczestnicy poznają również rodzaje kosztorysów, budowę i zasady korzystania z katalogów KNR, skład dokumentacji kosztorysowej, metody wyceny, aspekty prawne kosztorysowania.
Czas trwania: 15 godz. (2 dni)
Cena: 1200 zł
Część II
Szkolenie Norma PRO
Obsługa programu Norma PRO to w całości część praktyczna. Każdy uczestnik pracuje przy notebooku na osobnym stanowisku i wykonuje w programie na bieżąco wszystkie operacje prezentowane przez szkoleniowca. W razie problemów z wykonaniem ćwiczeń szkoleniowiec powtarza problematyczne zagadnienie lub indywidualnie pomaga rozwiązać trudność. Uczestnicy wykonują ćwiczenia utrwalające po każdym temacie oraz ćwiczenia łączące całą wiedzę uzyskaną na szkoleniu.
Czas trwania:15 godz. (2 dni)
Cena: 1200 zł

 

Czas trwania szkolenia: 30 godzin

Cena szkolenia obejmuje:
2 certyfikaty uczestnictwa (za I i II część szkolenia)
materiały szkoleniowe.
Wymagania:
podstawowa znajomość MS Windows

 

Szczegółowy plan szkolenia:
Część I
Dzień PIERWSZY

Podstawy kosztorysowania
Wprowadzenie
Przeznaczenie kosztorysu cel i funkcja, rodzaje kosztorysów
Stan prawny
Podstawowe pojęcia i definicje
Podstawy sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych
Podstawy techniczno-rzeczowe
Dokumentacja projektowa
Przedmiar robót – ogólne zasady przedmiarowania robót
Specyfikacja techniczna
Założenia wyjściowe do kosztorysu i dane wyjściowe (przykład)
Podstawy rzeczowe kalkulacji

 

Część I
Dzień DRUGI

Podstawy kosztorysowania
Podstawy normatywne
Istota i specyfika dostępnej bazy normatywnej
Budowa norm kosztorysowych
Wykaz katalogów
Podstawy kosztowo-cenowe
Rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania:
– kosztorys inwestorski
– kosztorys ofertowy
– kosztorys zamienny
– kosztorys powykonawczy.
Metody kalkulacji cen kosztorysowych:
– metoda uproszczona
– metoda szczegółowa.
Źródła informacji o cenach jednostkowych robót budowlanych i cenach czynników produkcji budowlanej
Dokumentacja kosztorysowa
Forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej:
– strona tytułowa
– ogólna charakterystyka obiektu
– przedmiot robót
– kalkulacja kosztorysowania
– tabela elementów scalonych
– załączniki.
Dokładność obliczeń i przedstawienie wyników
Przykłady i ćwiczenia

 

Część II
Dzień PIERWSZY

Obsługa programu Norma PRO
Informacje o programie Norma PRO – licencja, klucz
Opcje programu
Ustawienia programu: separatory, ścieżki programu, jednostki miary, waluty
Zabezpieczenia przed utratą danych – ustawienia kopii awaryjnych
Tworzenie nowego kosztorysu
Rodzaje kalkulacji (uproszczona, szczegółowa)
Rodzaje kosztorysów
Zapisywanie kosztorysu
Formaty plików
Wymiana kosztorysów pomiędzy różnymi wersjami programów
Dostosowanie widoku kosztorysu do własnych potrzeb
Ustawienia szerokości oraz kolejności kolumn
Dodawanie i usuwanie kolumn w widoku kosztorysu
Zasada działania operacji cofnij / przywróć
Pozycje kosztorysowe
Dodawanie nowej pozycji do kosztorysu
Szczegółowe omówienie okna dodawania pozycji
Dwa sposoby wywołania okna katalogów KNR
Wpisywanie obmiaru jako wyrażenie
Stosowanie komentarzy w obmiarach
Katalogi KNR
Szybki powrót do ostatnio przeglądanego katalogu KNR – Pineska
Zawężanie listy katalogów do najczęściej używanych – Ulubione
Szybkie przechodzenie do katalogów
Wyszukiwarka katalogów KNR
Szczegółowe omówienie okna katalogów KNR
Sposoby ustawiania kolejności pozycji
Dodawanie pozycji niekatalogowych oraz definiowanie dla niej nakładów
Pozycje z niestandardowymi wyliczeniami (Modyfikacje, Interpolacja / Ekstrapolacja)
Tworzenie własnych katalogów
Przedmiar
Wyliczanie obmiaru w słupkach (sumy częściowe, obliczenia pomocnicze, komentarze)
Definicja i użycie stałych w obmiarze
Korzystanie w obmiarze z biblioteki wzorów
Wstawianie rysunków, zdjęć oraz innych obiektów do obmiaru
Działy
Tworzenie, edycja i usuwanie działów
Podstawowe zasady tworzenia działów i poddziałów
Nadawanie kodu CPV oraz korzystanie z przeglądarki kodów Wspólnego Słownika Zamówień.
Przenoszenie pozycji między działami, zmiana kolejności działów
Zestawienia RMS
Przeglądanie, filtrowanie oraz sortowanie elementów RMS
Materiały inwestora – wprowadzanie, zestawienia

 

Część II
Dzień DRUGI

Obsługa programu Norma PRO
Wycena kosztorysu
Ręczne wprowadzanie cen
Import cennika, praca na wielu cennikach
Dopasowanie cen robocizny do oczekiwanej wartości kosztorysu
Automatyczna zmiana lub zerowanie wszystkich cen w kosztorysie
Narzuty
Dodawanie, edytowanie oraz usuwanie narzutów
Ustawianie różnych narzutów dla działów
Praca na wielu kosztorysach
Kopiowanie i wklejanie pozycji, nakładów
Przenoszenie pozycji między kosztorysami
Strona tytułowa
Tworzenie słowników przyspieszających definiowanie stron tytułowych w kosztorysach
Ustalanie dla kosztorysu Kodów Wspólnego Słownika Zamówień – CPV
Korzystanie z danych z wcześniej stworzonych kosztorysów
Sprawdzanie poprawności kosztorysu
Wykorzystanie mechanizmu rejestracji zmian
Zabezpieczenie kosztorysu hasłem
Drukowanie
Ustawienia wydruku kosztorysu
Drukowanie zestawień
Zapis kosztorysu w formacie HTML, PDF
Wycena kosztów transportu oraz czasu pracy rusztowań
Definiowanie oraz zastosowanie wariantów danych
Rozliczanie wykonanych robót