Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji pracy magazyniera oraz pracy w hurtowni z obsługą kasy fiskalnej.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Cena: 1600 zł

Liczba godzin: 120

Program kursu:

 1. Rola w dystrybucji i zasady działania magazynu (8 godz.).
 2. System pracy, przepisy i zasady bhp i ppoż. w magazynie (8 godz.).
 3. Zapasy magazynowe. Dokumentacja obrotów magazynowych. Logistyka. Podstawy prawa, odpowiedzialność magazyniera (8 godz.).
 4. Typy, budowa i zasady pracy wózkiem widłowym (4 godz.).
 5. Czynności operatora przy obsłudze i pracy z wózkami. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. Wiadomości o dozorze technicznym (4 godz.).
 6. Warunki pracy w magazynie. Zagrożenia występujące przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz zasady postępowania w razie wypadku lub awarii (8 godz.).
 7. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy – zajęcia praktyczne w magazynie (8 godz.).
 8. Pojęcie towaroznawstwa i jego znaczenie w pracy handlowca (8 godz.).
 9. Hurtownia, jej zadania i zasady działania. Funkcje i organizacja handlu hurtowego (8 godz.).
 10. Dokumentacja handlowa i magazynowa (8 godz.).
 11. Obsługa systemu Windows oraz programów Microsoft Office Word, Excel (16 godz.).
 12. Zastosowanie programu „Symfonia – handel” w pracy magazyniera i hurtownika (8 godz.).
 13. Kasy fiskalne (24 godz.).

Wykaz literatury:

– R. Maciejewska, Wszystko o prawie pracy i BHP, Gofin, Gorzów Wlk. 2018.

– S. Mac, J. Lwowski, Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSiP, Warszawa 1999.

– H. Rawdanowicz, Ogólne wiadomości z towaroznawstwa, WSiP, Warszawa 1997.

– M. Gubała, J. Popielas, Podstawy zarządzania magazynem w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002.

– Z. Sarjusz, Podstawy zarządzania zaopatrzeniem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.

M. Pietraszewski , E.Strzyżewska, J.Szpajor, Finanse, EMPI2, Poznań 1999.

– A. Jaklik, B. Micherda, Zasady rachunkowości, WSiP, Warszawa 1994.

– A. Komosa, Organizacja sprzedaży, Ekonomik, Warszawa 2009.

– A. Komosa, Statystyka, Ekonomik, Warszawa 2016.

– M. Sokół, S. Flanczewski, R. Zimek, MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II, Helion, Gliwice 2006.

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz. 1632).