Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie malowania i tapetowania.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Cena: 2100 zł

Liczba godzin: 100

Program kursu:

1. Wprowadzenie do zawodu malarz-tapeciarz.

 • Podstawowe prace malarskie.
 • Podstawowe prace tapeciarskie.
 • Pomocnicze prace malarskie.
 • Pomocnicze prace tapeciarskie.
 • Składniki materiałów malarskich.
 • Gotowe wyroby malarskie.
 • Materiały do przygotowania podłoża.
 • Podstawy obliczania ilości materiałów.
 • Ręczne narzędzia i sprzęt – pędzle, wałki oraz sprzęt pomocniczy.
 • Rusztowania i drabiny do robót malarskich.
 • Aparaty do malowania natryskowego.
 • Urządzenia mechaniczne do przygotowania podłoża.
 • Komunikacja na stanowisku pracy i placu budowy.
 • Zasady obmiaru i przedmiaru robót.
 • Przepisy bhp i ochrony ppoż.

2. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa.

 • Rodzaje budowli i budynków.
 • Elementy składowe budynku i ich funkcje.
 • Obciążenia działające na budynek.
 • Metody wykonawstwa w budownictwie.
 • Grunty budowlane.
 • Roboty ziemne.
 • Fundamenty.
 • Ściany.
 • Schody.
 • Stropy.
 • Dachy i stropodachy.
 • Roboty wykończeniowe.
 • Instalacje w budynku.

3. Przygotowanie farb i materiałów pomocniczych.

 • Składniki farby malarskiej.
 • Rodzaje farb.
 • Farby przygotowywane fabrycznie.
 • Pigmenty – właściwości, pochodzenie, zastosowanie.
 • Materiały pomocnicze – właściwości i zastosowanie.
 • Przepisy bhp i ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska dotyczące wykonywania robót malarskich.

4. Elementy rysunku technicznego – posługiwanie się dokumentacją techniczną.

 • Rodzaje i znaczenie rysunków technicznych.
 • Materiały i przyrządy kreślarskie.
 • Opisywanie i wymiarowanie.
 • Elementy składowe projektu.
 • Skale i podziałki rysunkowe.
 • Rodzaje i grubości linii rysunkowych.
 • Pismo techniczne.
 • Oznaczenia graficzne na rysunkach budowlanych.
 • Rysunki robocze.
 • Podstawowe zasady wykonywania rzutów i pionowych przekrojów budynku.
 • Podstawowe zasady przedmiarowania.
 • Zasady wykonywania pomiarów i szkiców inwentaryzacyjnych.
 • Powielanie rysunków.
 • Polskie Normy Budowlane.

5. Malowanie techniką wapienną i cementową.

 • Spoiwa wapienne.
 • Spoiwa cementowe.
 • Domieszki uszlachetniające.
 • Zasady dozowania i mieszania składników farb.
 • Rodzaje podłoży budowlanych – zasady ich przygotowania.
 • Badanie i ocena stanu technicznego podłoży.
 • Gruntowanie podłoża pod malowanie wapienne.
 • Techniki malowania farbą wapienną i cementową.
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
 • Przepisy bhp i ochrony środowiska dotyczące malowania wapiennego i cementowego.

6. Tematy do realizacji przez kursantów

Wykaz literatury:

S. Mac, J. Lwowski, Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSiP, Warszawa 1999.

– K. Tauszyński, Budownictwo z technologią cz. 1, WSiP, Warszawa 2004.

– A. Maksymowicz, Rysunek techniczny dla szkół zasadniczych, WSiP, Warszawa 2007.

– Z. Wolski, Technologia robót malarskich, WSiP, Warszawa 1979.

– Z. Wolski, Zarys materiałoznawstwa budowlanego, WSiP, Warszawa 1994.

– J. Cassell, P. Parham, Malowanie domu, Arkady, Warszawa1997.

– J. Cassell, P. Parham, Malowanie mieszkania, Arkady, Warszawa1997.

– S. Ratza, Malowanie i tapetowanie, Pagina, Wroclaw 1998.

– M. Bablic, Roboty malarskie i lakiernicze.

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz. 1632).