Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie układania glazury ściennej i podłogowej.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Cena: 1400 zł

Liczba godzin: 80 

Program kursu:

1. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa.

·         Rodzaje budowli i budynków.

·         Elementy składowe budynku i ich funkcje.

·         Obciążenia działające na budynek.

·         Metody wykonawstwa w budownictwie.

·         Grunty budowlane.

·         Roboty ziemne.

·         Fundamenty.

·         Ściany.

·         Schody.

·         Stropy.

·         Dachy i stropodachy.

·         Roboty wykończeniowe.

·         Instalacje w budynku.

2. Posługiwanie się dokumentacją techniczną.

·         Rodzaje i znaczenie rysunków technicznych.

·         Materiały i przyrządy kreślarskie.

·         Opisywanie i wymiarowanie.

·         Elementy składowe projektu.

·         Skale i podziałki rysunkowe.

·         Rodzaje i grubości linii rysunkowych.

·         Pismo techniczne.

·         Oznaczenia graficzne na rysunkach budowlanych.

·         Rysunki robocze.

·         Podstawowe zasady wykonywania rzutów i pionowych przekrojów budynku.

·         Podstawowe zasady przedmiarowania.

·         Zasady wykonywania pomiarów i szkiców inwentaryzacyjnych.

·         Powielanie rysunków.

·         Polskie Normy Budowlane.

3. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

·         Prawna ochrona pracy.

·         Wymagania higieniczno–sanitarne i bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budownictwie.

·         Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń pracy.

·         Czynniki szkodliwe, uciążliwe niebezpieczne występujące w procesach pracy.

·         Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

·         Zabezpieczenie urządzeń napędowych.

·         Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych.

·         Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

·         Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach pod ciśnieniem.

·         Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej.

·         Zasady bezpieczeństwa przy transporcie oraz magazynowaniu materiałów i wyrobów.

·         Zasady ochrony środowiska na stanowisku pracy.

·         Organizacja pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy.

·         Zabezpieczenie miejsca wypadku.

4. Rozpoznawanie podstawowych materiałów budowlanych.

·         Fizyczne, chemiczne i mechaniczne właściwości materiałów budowlanych.

·         Ceramiczne wyroby budowlane.

·         Naturalne materiały kamienne.

·         Kruszywa budowlane.

·         Spoiwa budowlane.

·         Woda do celów budowlanych.

·         Zaprawy budowlane.

·         Betony.

·         Wyroby z zapraw i betonów.

·         Lepiszcza bitumiczne.

·         Materiały do izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i dźwiękowych.

·         Drewno budowlane i materiały drewnopochodne.

·         Metale i wyroby metalowe stosowane w budownictwie.

·         Szkło budowlane.

·         Tworzywa sztuczne i wyroby z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie.

·         Materiały malarskie.

·         Materiały do zabezpieczenia i konserwacji materiałów budowlanych.

5. Magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów budowlanych.

·         Sposoby przechowywania materiałów na placu budowy.

·         Miejsca składowania i magazynowania materiałów budowlanych na placu budowy.

·         Rodzaje składowanych i magazynowanych materiałów budowlanych.

·         Zasady organizowania stanowiska składowania i magazynowania.

·         Zasady magazynowania i składowania materiałów budowlanych.

·         Zasady transportowania materiałów budowlanych na placu budowy zależnie od rodzaju materiałów i sposobu transportu.

·         Narzędzia i sprzęt do transportowania na budowie.

·         Szacowane ilości składowanych i magazynowanych materiałów.

·         Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, związane ze składowaniem i magazynowaniem materiałów budowlanych.

6. Dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu, przygotowanie zapraw, klejów i mieszanek betonowych .

·         Właściwości  fizyczne i mechaniczne materiałów posadzkarskich i okładzinowych.

·         Metody oceny przydatności materiałów.

·         Zasady prawidłowego doboru materiałów.

·         Zasady prawidłowego składowania i magazynowania.

·         Podstawy obliczania ilości materiałów.

·         Składniki zapraw, betonów, mas asfaltowych i asfaltowo-kauczukowych.

·         Spoiwa wapienne, cementowe i gipsowe.

·         Kruszywa naturalne i sztuczne.

·         Domieszki i dodatki chemiczne i mineralne do zapraw i betonów.

·         Wypełniacze stosowane do zapraw i mieszanek betonowych.

·         Metody dozowania składników, zapraw i mieszanek betonowych.

·         Rodzaje zapraw betonowych.

·         Betony zwykłe, lekkie, ciężkie i specjalne.

·         Zagęszczanie mieszanek betonowych.

·         Masy lastrykowe i skałodrzewne.

·         Narzędzia do robót podłogowych i posadzkarskich.

·         Sprzęt i maszyny.

·         Ogólna klasyfikacja materiałów okładzinowych.

·         Materiały drewniane i drewnopochodne.

·         Materiały z tworzyw sztucznych.

·         Materiały mineralne i kamienne.

·         Materiały pomocnicze i wykończeniowe

·         Przepisy bhp, ochrony środowiska i ppoż.

·         Instrukcje stosowane i aprobaty techniczne.

7. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych.

·         Rodzaje i typy izolacji przeciwwilgociowych.

·         Materiały stosowane do izolacji przeciwwilgociowych, paroszczelnych i wodoszczelnych.

·         Izolacje przeciwwilgociowe z zastosowaniem materiałów rolowanych i lepiku.

·         Izolacje przeciwwilgociowe z zastosowaniem folii z tworzyw sztucznych.

·         Izolacje z mas i emulsji.

·         Zasady doboru izolacji.

·         Przepisy bhp i ppoż. na stanowisku pracy.

·         Instrukcje stosowane i aprobaty techniczne.

·         Warunki techniczne wykonania izolacji oraz ich odbioru.

·         Obmiar izolacji przeciwwilgociowych.

8. Wykonywanie izolacji termicznych i akustycznych.

·         Materiały do izolacji termicznych i akustycznych.

·         Zasady doboru materiałów do konkretnych warunków.

·         Izolacje  układane bezpośrednio na powierzchni stropów.

·         Izolacje układane na izolacjach przeciwwilgociowych.

·         Metody i zasady wykonywania izolacji akustycznych.

·         Metody i zasady wykonywania izolacji termicznych.

·         Ochronne warstwy izolacji.

·         Przepisy bhp i ppoż. na stanowisku pracy.

·         Instrukcje stosowane i aprobaty techniczne.

·         Warunki techniczne wykonania izolacji oraz ich odbioru.

·         Zasady przedmiarowania obmiaru robót.

9. Wykonywanie podkładów pod posadzki.

·         Rodzaje podkładów i wymagania techniczne.

·         Zadania, jakie powinny spełniać podkłady.

·         Podkłady monolityczne betonowe i cementowe.

·         Podkłady monolityczne anhydrytowe, samopoziomujące.

·         Podkłady monolityczne estrichgipsowe.

·         Podkłady monolityczne skałodrzewne.

·         Podkłady monolityczne asfaltowe.

·         Podkłady prefabrykowane ciężkie.

·         Podkłady prefabrykowane lekkie.

·         Narzędzia, maszyny i sprzęt do przygotowywania zapraw i mieszanek.

·         Dokumentacja techniczna, receptury.

·         Przepisy bhp.

·         Pielęgnacja świeżych podkładów monolitycznych w różnych warunkach.

·         Zasady naprawy i uzupełniania ubytków w podkładach.

·         Zasady przedmiarowania i obmiaru robót.

10. Tematy do realizacji przez kursantów.

 

Wykaz literatury:

– M. Szymański, Murarstwo i tynkarstwo, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.

– W. Lenkiewicz, Z. Michnowski, Technologia o materiałach budowlanych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002.

– A. Sieniawska-Kuras, Posadzkarz, KaBe, Krosno 2009.

– T. Maj, Zawodowy rysunek budowlany, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2010.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz. 1632).