Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnego sprzątania.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Cena: 600 zł

Liczba godzin: 30

Program kursu:

  1. 1.Problematyka utrzymania czystości (5 godz.).
  2. 2.Rodzaje i typy podłóg (5 godz.).
  3. 3.Środki chemiczne, ich rodzaje i zastosowanie (7 godz.).
  4. 4.Podstawowe technologie sprzątania (8 godz.).
  5. 5.Informacje o przepisach BHP w podstawowych procesach sprzątania w oparciu o dyrektywy unii europejskiej (5 godz.).

Wykaz literatury:

– R. Maciejewska, Wszystko o prawie pracy i BHP, Gofin, Gorzów Wielkopolski 2018.

– S. Mac, J. Lwowski, Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSiP, Warszawa 2006.

– I. Waga, Zagrożenia czynnikami biologicznymi, CIOP-PIB, Warszawa 2013.

– E. Szyszmar, Bezpieczne praktyki.

– J. Witczak, Metody konserwacji drewna.

– Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, DzU 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm.

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz. 1632).