Liczba godzin: teoria – 31 godzin, praktyka – (od 86 do 200 godzin) w zależności od ilości wybranych metod

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat, ukończona co najmniej szkoła podstawowa, zaświadczenie lekarskie od Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w zawodzie Spawacza.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do przystąpienia do egzaminu w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

Oferowane szkolenia:

 • spawanie łukowe elektrodą otuloną
 • spawanie łukowe w osłonie CO2
 • spawanie łukowe w osłonie gazów nieaktywnych MIG
 • spawanie TIG

Program kursu:

Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe

Szkolenie teoretyczne:

 1. zastosowanie elektryczności do spawania łukowego – 2 godz.
 2. urządzenia spawalnicze – 2 godz.
 3. bezpieczeństwo i higiena pracy – 2 godz.
 4. bezpieczna praca na hali produkcyjnej – 2 godz.
 5. materiały dodatkowe do spawania – 2 godz.
 6. spawanie w praktyce – 2 godz.
 7. oznaczanie i wymiarowanie spoin – 2 godz.
 8. metody przygotowania złączy do spawania – 2 godz.
 9. kwalifikowanie spawaczy – 2 godz.
 10. budowa i użytkowanie urządzeń do spawania elektrodami otulonymi i typowe parametry – 3 godz.
 11. elektrody otulone – 1 godz.
 12. bezpieczeństwo i higiena pracy – 1 godz.
 13. podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrona zdrowia – 2 godz.
 14. spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych – 2 godz.
 15. materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych – 2 godz.
 16. korozja i obróbka cieplna po spawaniu – 2 godz.

Łącznie szkolenia teoretyczne: 31 godz.

Szkolenie praktyczne:

1. instruktaż wstępny – 2 godz.

2. ćwiczenia – 138 godz.

Łącznie cały kurs w zależności od wybranych metod spawania.

Wykaz literatury:

– Spawanie Gazowe I Łukowe Elektrodami Otulonymi – B. Kurpisz

Spawanie W Osłonie Gazów Metodą TIG – J. Mizerski

Uczestnik otrzymuje

 • książeczkę spawacza
 • świadectwo z egzaminu spawacza europejskiego (w języku angielskim lub niemieckim)

W przypadku gdy osoba posiadająca uprawnienia nie jest aktywna zawodowo przez okres dłuższy niż  6 miesięcy uprawnienia tracą ważność.
Uprawnienia należy przedłużyć zdając egzamin przed komisją z Instytutu Spawalnictwa.
W przypadku osób aktywnych zawodowo uprawnienia co 2 lata przedłuża pracodawca.