Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie utrzymania porządku na terenie obiektu.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Cena: 600 zł

Liczba godzin: 30

Program kursu:

1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 3 godz.

2. Eksploatacja maszyn i urządzeń – 3 godz.

3. Środki chemiczne – 3 godz.

4. Utrzymanie porządku i czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego na terenie obiektu – 5 godz.

5. Elementy prawa – 2 godz.

6. Zajęcia praktyczne – 14 godz.

 

Wykaz literatury:

R. Maciejewska, Wszystko o prawie pracy i BHP, Gofin, Gorzów Wielkopolski, 2018.

– S. Mac, J. Lwowski, Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSiP, Warszawa 1996.

– L. Bożenko, Maszynoznawstwo dla szkoły zasadniczej, WSiP, Warszawa 1998.

Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz. 1632).