Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie utrzymania terenów zielonych.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Cena: 600 zł

Liczba godzin: 30

Program kursu:

1. Podstawy projektowania terenów zielonych – 3 godz.

2. Ochrona i kształtowanie krajobrazu – 3 godz.

3. Rośliny ozdobne – 2 godz.

4. Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych – 3 godz.

5. Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów – 3 godz.

6. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 2 godz.

7. Zajęcia praktyczne – 14 godz.

 

Wykaz literatury:

– R. Maciejewska, Wszystko o prawie pracy i BHP, Gofin, Gorzów Wielkopolski, 2018.

– S. Mac, J. Lwowski, Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSiP, Warszawa 1996

– A. Bartosiewicz, Urządzanie terenów zieleni, WSiP, Warszawa 1998.

– J. Bogdanowski, Architektura krajobrazu, PWN, Warszawa 1981.

– J. Brookes, Projektowanie ogrodów, Wyd. Wiedza i Życie, Warszawa 2004.

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz. 1632).