Adresaci szkolenia:

Osoby chcące podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym:

 • posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
 • nieposiadające kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
 • nieposiadające co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

Ponadto opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

 

Treści kształcenia:

 • zapoznanie się ze strukturą organizacyjną żłobka i prowadzoną dokumentacją,
 • poznanie warunków i specyfiki pracy w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • obserwacja, a następnie samodzielne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych,
 • obserwacja, a następnie prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi według wcześniej przygotowanych konspektów.

 

Metody pracy podczas szkolenia:

program szkolenia realizowany będzie w formie wykładów oraz przede wszystkim ćwiczeń lub warsztatów, podczas których wykorzystywane będą różnorodne metody aktywizujące uczestników, m.in. praca w kręgu, dyskusja panelowa, praca w parach, praca w małych grupach, burza mózgów, miniwykład, drzewo decyzyjne, drama, metoda projektu, metaplan, metoda 635 itp.

 

Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia

Osoby, które ukończą szkolenie, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej,
 • wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych,
 • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3,
 • prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka,
 • nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
 • budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,
 • radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.

 

Cel kształcenia:

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

 

Program kursu:

 1. Moduł: Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki.
  1. Uwarunkowania i etapy rozwoju jednostki w cyklu życia.

  2. Osiągnięcia rozwojowe na poszczególnych etapach – wspieranie rozwoju
  3. Adaptacja jako rezultat rozwoju – wybrane zagadnienia.
 2. Moduł: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa.
  4. Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka.
  5. Aspekty (poznawczy, psychospołeczny i motoryczny) oraz mechanizmy rozwoju dziecka.
  6. Szanse i zagrożenia rozwoju dziecka.
  7. Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.
 3. Moduł: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.
  8. Diagnozowanie i stymulowanie potrzeb rozwojowych dziecka.
  9. Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa).
  10. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem.
  11. Zaburzenia rozwoju dziecka – specyfika opieki.
  12. Kreowanie środowiska rozwoju dziecka.
  13. Współpraca z rodzicami i środowiskiem społecznym.
  14. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – wprowadzanie dziecka w kulturę.
  15. Zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, techniczne.
 4. Moduł: Kompetencje opiekuna dziecka.
  16. Odpowiedzialność prawna opiekuna.
  17. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
  18. Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie pierwszej pomocy.
  19. Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów.
  20. Emisja głosu.
 5. Praktyki.

 

Miejsce odbywania praktyk:
Możliwość odbycia praktyki zawodowej w Naukowych Przedszkolach Integracyjnych Mini College.

 

Liczba godzin: 280 h (200 godz. + 80 godz. praktyk)

PROMOCJA! Cena kursu: 1400 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • świadectwo kwalifikacyjne (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

 

Podstawa prawna:

Wyżej wymienione szkolenie jest organizowane na podstawie art. 48 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Programy szkoleń zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.