Adresaci szkolenia:

Osoby chcące podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym:

 • posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
 • nieposiadające kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
 • nieposiadające co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

Ponadto opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

 

Treści kształcenia:

 • zapoznanie się ze strukturą organizacyjną żłobka i prowadzoną dokumentacją,
 • poznanie warunków i specyfiki pracy w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • obserwacja, a następnie samodzielne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych,
 • obserwacja, a następnie prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi według wcześniej przygotowanych konspektów.

 

Metody pracy podczas szkolenia:

program szkolenia realizowany będzie w formie wykładów oraz przede wszystkim ćwiczeń lub warsztatów, podczas których wykorzystywane będą różnorodne metody aktywizujące uczestników, m.in. praca w kręgu, dyskusja panelowa, praca w parach, praca w małych grupach, burza mózgów, miniwykład, drzewo decyzyjne, drama, metoda projektu, metaplan, metoda 635 itp.

 

Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia

Osoby, które ukończą szkolenie, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej,
 • wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych,
 • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3,
 • prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka,
 • nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
 • budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,
 • radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.

 

Cel kształcenia:

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

 

Program kursu

Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki  – 20h

1.      Adaptacja jako rezultat rozwoju (proces wspomagania adaptacji, teoria więzi, rola opiekuna i rodzica)

2.      Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia (rozwój psychospołeczny E. Eriksona, rozwój psychiczny jako proces wypełniania zadań życiowych -koncepcja zadań rozwojowych Havighursta)

3.      Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki (rola środowiska oraz predyspozycji genetycznych, czynniki wsparcia i zagrożeń, krytyczne etapy rozwojowe)

4.      Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki (nabywanie kompetencji psychospołecznych i zdolności ruchowo- zmysłowych).

Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa  – 25h

1.      Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym, (pomoc w ich prawidłowym osiąganiu osób dorosłych w otoczeniu dziecka)

2.      Aspekty rozwoju dziecka- charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka;

·        proces i fazy rozwojowe dzieci

·        psychofizyczny rozwój dziecka w okresie prenatalnym,

·        rozwój psychomotoryczny u dzieci do lat 3,

3.      Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka
w wieku do 3 lat
,

 • najbliższe otoczenie jako źródło szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka,
 • rodzina jako podstawowy element sprzyjający prawidłowemu rozwojowi dziecka.

4.      Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka (zaburzenia integracji sensomotorycznej, dyspraksja, prawidłowy
i nieprawidłowy rozwój psychoruchowy, rozwój mowy, sygnały ostrzegawcze w rozwoju dziecka w sferze umysłowej, emocjonalno-społecznej i ruchowej)

5.      Mechanizmy rozwoju dziecka (wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z najnowszą wiedzą neuropedaogiczną).

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – 120h

1.      Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka:

 • stadia rozwoju dzieci (0-3lata) wg Jeana Piageta
 • teoria rozwoju poznawczego Jeana Piageta
 • stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka wg Marii Montessori
 • wczesnodziecięce standardy opieki i edukacji dzieci do lat 3
 • indywidualne podejście do dziecka jako jednostki
 • obserwacja i interpretowanie zachowania dziecka w kontekście jego potrzeb rozwojowych.

2.     Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (budowanie planu stymulacyjnego wszechstronny rozwój dziecka, metody stymulowania prawidłowego rozwoju dziecka, indywidualne metody kształtujące osobowość dziecka, techniki rytmiczne i plastyczne stymulujące rozwój dziecka, nauka czynności higienicznych, nauka posługiwania się przedmiotami codziennego użytku, nauka zabawy, sytuacje i czynności dnia codziennego sprzyjające rozwojowi dziecka, dokumentacja rozwojowa dziecka)

 • Powitanie (przebieg codziennego przyjęcia dziecka do żłobka/klubu dziecięcego)
 • Pożegnanie (przebieg codziennego pożegnania dziecka opuszczającego żłobek/klub dziecięcy
 • Posiłki (kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, dekalog żywienia małych dzieci, przebieg posiłków)
 • czynności higieniczne (sposoby wdrażania do przestrzegania podstawowych czynności higienicznych, poszanowanie indywidualnego tempa rozwoju dziecka, przebieg czynności higienicznych)
 • odpoczynek (warunki prawidłowego odpoczynku, rola snu w życiu małego dziecka, przestrzeń)
 • zabawa (rola zabaw w życiu dziecka, formy organizacji zabawy, czas zabawy, planowanie
  i dokumentowanie).

3.      Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka:

·         Konwencja Praw Dziecka (prawa przysługujące dziecku oraz sposoby ochrony tych praw)

·         prawa dziecka wg J.Korczaka

·         rodzina jako podstawowa komórka życia dziecka

·         życie we wspólnocie (rozwój osobowości dziecka)

·         rola spacerów/ wycieczek w życiu małego dziecka

·         integracja w grupie

·         tworzenie więzi i pozytywnych relacji społecznych małych dzieci.

4.      Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się.

•         budowa i czynności poszczególnych układów i narządów dziecka,

•         choroby wieku dziecięcego,

•         zasady pielęgnacji dziecka zdrowego i chorego,

•         prawidłowe żywienie dzieci i niemowląt,

•         trudności wychowawcze i zaburzenia rozwoju.

5.      Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka (rodzaje zabaw dzieci do lat 3, rola zabawy w życiu małego dziecka, warunki do zabawy, przykłady zabaw)

·        zabawy eksploracyjne

·        muzyczne,

·        rytmiczne,

·        plastyczne i techniczne

6.  Wprowadzanie dziecka w kulturę:

·        budowanie systemu wartości małego człowieka (poznanie sposobów przekazywania wartości)

·        spacer, wycieczka jako wprowadzenie w świat kultury

·        rola opowiadań, literatury dziecięcej w budowaniu tożsamości

·        wzbudzanie ciekawości dziecka sztuką plastyczną, muzyczną.

7. Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka:

·        integracja społeczna w grupie

·        współpraca z rodzicami (współtworzenie środowiska wychowawczego dziecka, wspieranie wychowawczej funkcji rodziny)

·        współpraca ze środowiskiem lokalnym dziecka

8. Kompetencje opiekuna dziecka – 35h

1.      Odpowiedzialność prawna opiekuna;

· Wybrane przepisy prawa pracy, ochrony zdrowia, prawa oświatowego,

· Ustawa o świadczeniach rodzinnych,

· Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3,

· Kwalifikacje opiekuna dzieci do lat 3,

· Odpowiedzialność prawna opiekuna w zakresie opieki, wychowania, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, edukacji i przestrzegania praw dziecka.

2.      Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy);

· Anatomia i fizjologia dziecka do lat 3,

· Udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej.

3.      Przepisy bezpieczeństwa i pracy;

· Przepisy BHP i ppoż.

· Obowiązki opiekunki w zakresie przestrzegania procedur:

– obowiązek do nadzoru nad dziećmi przebywającymi  w Żłobku oraz rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem,

– zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się  w atmosferze bezpieczeństwa,

– upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwej postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

– obowiązek przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.

4.      Umiejętność radzenia sobie ze stresem
i rozwiązywanie problemów;

· Stres- źródła stresu i sytuacje stresowe,

· Sytuacje trudne i konfliktowe,

· Metody radzenia sobie ze stresem.

5.      Emisja głosu.

· Ludzki aparat mowy,

· Prawidłowa emisja głosu,

· Prawidłowa wymowa.

Praktyki zawodowe * – 80h

Praktyka zawodowa zrealizowana w żłobku lub klubie dziecięcym, podczas której słuchacz zapoznaje się ze strukturą i funkcjonowaniem placówki, wykorzystuje w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Praktyka zawodowa podzielona jest na część obserwacyjną podczas której słuchacz asystuje w opiece i wychowaniu dzieci oraz na część uczestniczącą, gdzie słuchacz samodzielnie zajmuje się pielęgnacją i wychowaniem dziecka.

Podczas realizowanej praktyki zawodowej słuchacz prowadzi dokumentację z procesu wychowania
i rozwoju dziecka.

 

Miejsce odbywania praktyk:
Możliwość odbycia praktyki zawodowej w Naukowych Przedszkolach Integracyjnych Mini College.

 

Liczba godzin: 280 h (200 godz. + 80 godz. praktyk)

Cena kursu: 1700 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • świadectwo kwalifikacyjne (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

 

Podstawa prawna:

Wyżej wymienione szkolenie jest organizowane na podstawie art. 48 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Programy szkoleń zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.