CELE:

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynku młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami kierownika, a w szczególności z przepisami dotyczącymi kierowaniem placówką wypoczynku, przepisami związanymi z bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników wypoczynku i pracowników placówki, prowadzeniem dokumentacji pracy placówki, wykonywaniem czynności planowania, kontroli i nadzoru.

ADRESACI:

Kandydaci na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży powinni być nauczycielami lub innymi osobami fizycznymi, które posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, muszą mieć ukończony kurs dla wychowawców kolonijnych, być czynnymi instruktorami harcerskimi od stopnia podharcmistrza włącznie.

PROGRAM:

Lp. Temat Liczba godzin Formy realizacji
1 Planowanie pracy wychowawczej. 1 Wykład i zajęcia praktyczne
2 Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
 • podział na grupy,
 • wybór samorządu,
 • rada kolonii/obozu,
 • rozkład dnia,
 • rada wychowawców.
1 wykład i zajęcia praktyczne
3 Bezpieczeństwo życia zdrowia uczestników.
Obowiązujące przepisy:

 • podczas przejazdu na miejsce wypoczynku,
 • w  czasie trwania wypoczynku,
 • przeciwpożarowe,
 • w czasie kąpieli,
 • w czasie poruszania się po drogach,
 • w czasie wycieczek i turystyki kwalifikowanej (piesze, rowerowe, autokarowe, górskie, spływy kajakowe),
 • normy żywienia,
 • zasady obsługi urządzeń elektrycznych,
 • zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykład i zajęcia praktyczne
ABC ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania  pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator). 3 zajęcia praktyczne
4 Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego. 2 wykład i zajęcia praktyczne
5 Prowadzenie dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy. 1 Wykład
Razem: 10
W tym: 6

 

 

wykład i zajęcia praktyczne
1 wykład
3 zajęcia praktyczne
Egzamin sprawdzający wiedzę
i umiejętności zdobyte podczas kursu.

 

ILOŚĆ GODZIN: 10h

CENA: 190 zł

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe
 • wyposażone sale
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK PTRZYMUJE:

 • uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży 
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł