Ramowy program kursu:

1. Zajęcia organizacyjne poznanie placówki, wyposażenia, sprzętu,zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona p.poż.ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja , sterylizacja.
2. Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna .
3. Anatomia z fizjologią.
4. Proces starzenia się organizmu człowieka .
5.Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby
6.Choroby wieku podeszłego , obserwacja chorego , pomiar parametrów.
7. Problemy opieki chorych niepełnosprawnych.
8. Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku .
9. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia.
10.Aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji.
11.Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci.
12. Pierwsza pomoc w geriatrii
13. Wybrane zagadnienia farmakoterapii .
14. Zasady żywienia ludzi chorych , starszych i niepełnosprawnych

Liczba godzin: 60
Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31,.poz.216). Kadra prowadząca zajęcia to wykładowcy z wykształceniem medycznym z wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej.

Celem kursu:
jest przygotowanie do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług
w zakresie opieki nad ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami starszymi.

Liczba miejsc w grupie szkoleniowej jest ograniczona do 12 osób, ze względu na zajęcia praktyczne i specyfikę szkolenia.

Wymagania stawiane kandydatom:
predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu ukończone 18 lat

Korzyści z ukończenia kursu:

Przygotowanie do wykonywania zawodu opiekuna osób starszych.
Umiejętność sprawowania samodzielnej, profesjonalnej opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.

Opłata za kurs wynosi TYLKO: 550 zł