CELE:

Przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pełnienia funkcji opieki środowiskowej, opieki osób starszych. Odbycie kursu umożliwia podjęcie pracy w takich placówkach, jak: domy podopiecznych, domy pomocy społecznej, zakłady pielęgnacyjne, domy seniorów, domy dla bezdomnych.

ADRESACI:

 • wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i mają predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu opiekuna osób starszych
 • osoby pracujące z osobami starszymi u chorymi, chcące podnieść swoje kwalifikacje

PROGRAM:

 • Funkcjonowanie placówek opiekuńczych
 • Rola i zadania opiekuna
 • Zasady prawne opieki społecznej
 • Fizjologiczne i psychologiczne aspekty starzenia się
 • Psychologia osób starszych i chorych
 • Geriatria i gerontologia
 • Choroby wieku podeszłego (obserwacja chorego, pomiar i analiza parametrów)
 • Ochrona przed zakażeniem (dezynfekcja/sterylizacja)
 • Pomoc w czasie choroby i rekonwalescencji
 • Opieka nad obłożnie chorym
 • Dietetyka i żywienie w chorobie (zasady prawidłowego żywienia osób starszych)
 • Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby
 • Profilaktyka odleżyn, oraz skutków długotrwałego unieruchomienia
 • Problemy opieki chorych niepełnosprawnych
 • Pielęgnacja i higiena chorych w podeszłym wieku
 • Proces rehabilitacji/rekonwalescencji
 • Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci
 • Wybrane zagadnienia farmakoterapii
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

CZAS TRWANIA: 60 h

KOSZT: 650 zł

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe
 • wyposażone sale
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł