Opiekun w domu pomocy społecznej stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

Podstawowym celem kształcenia opiekuna zatrudnionego w domu pomocy społecznej jest przygotowanie go do:

Stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod rehabilitacji i terapii towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspokajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi, higieny osobistej organizacji i wykorzystania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną, innymi osobami przebywającymi w domu pomocy społecznej bądź ze społecznością lokalną.

Do zadań należy opiekuna w domu pomocy społecznej należy:

Pomoc i towarzyszenie człowiekowi w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zaleconych przez lekarza bądź terapeuty, pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej, doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego,
mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego.

Liczba godzin: 60

CENA PROMOCYJNA 550 zł

Program Kursu:
– Sylwetka zawodowa opiekuna osoby starszej: rola i zadania opiekuna osób i formy opieki Fizjologiczne i psychologiczne aspekty starzenia się.
– Choroby wieku podeszłego, obserwacja podopiecznego, pomiar i analiza parametrów.
– Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach
– Budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną
– Pielęgnacja osób starszych i przewlekle chorych.
– Postępowanie w wybranych problemach zdrowotnych.
– Terapia zajęciowej, fizjoterapia, rehabilitacja
– Wybrane zagadnienia farmakoterapii
– Zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.