CELE:
Celem jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
ADRESACI: 

1) osoby, które mają ukończone 18 lat,
2) osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie – udokumentowane świadectwem.

 

PROGRAM:

 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
 • koordynacyjna rola władz oświatowych,
 • formy wypoczynku,
 • organizatorzy wypoczynku,
 • podstawy prawne i obowiązujące przepisy.
 1. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:
 • rada wychowawców,
 • grupa jako zespół wychowawczy,
 • organizacja życia, rozkład dnia,
 • regulamin uczestnika.
 1. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej:
 • opracowanie planu wychowawczego grupy,
 • metody i formy realizacji planów wychowawczych,
 • dokumentacja wychowawcy.
 1. Obowiązki wychowawcy grupy. Wychowanie fizyczne i sport
 • cele i zadania wychowania fizycznego,
 • masowa nauka pływania,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • zajęcia z gier zespołowych,
 • lekkoatletyka,
 • olimpiady sportowe itp.
 1. Turystyka i krajoznawstwo:
 • cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku,
 • organizacja wycieczek, biwaków,
 • gry terenowe itp.
 1. Zajęcia kulturalno- oświatowe. Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
 • organizacja zajęć kulturalno-oświatowych,
 • elementy kulturalne zajęć w programie dnia,
 • gry i zabawy świetlicowe,
 • konkursy, wystawy, dyskusje,
 • śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem,
 • organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk,
 • prowadzenie kroniki.
 1. Zajęcia praktyczno-techniczne. Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych:
 • formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych,
 • prace dekoracyjne i zdobnicze,
 • indywidualne zainteresowania uczestników,
 • rozwój zainteresowań uczestników.
 1. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa,
 • przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku

 

ILOŚĆ GODZIN: 36h

CENA: 240zł

 

ZAPEWNIAMY: 

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł