Adresaci kursu:

1) osoby, które mają ukończone 18 lat,
2) osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie – udokumentowane świadectwem.

 

Cele szkolenia
Celem jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 

Ilość godzin: 36

Cena: 240 zł

 

Treści programowe:

Lp. TEMAT Liczba

godzin

1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • koordynacyjna rola władz oświatowych,
 • formy wypoczynku,
 • organizatorzy wypoczynku,
 • podstawy prawne i obowiązujące przepisy.
2
2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:

 • rada wychowawców,
 • grupa jako zespół wychowawczy,
 • organizacja życia, rozkład dnia,
 • regulamin uczestnika.
2
3. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej:

 • opracowanie planu wychowawczego grupy,
 • metody i formy realizacji planów wychowawczych,
 • dokumentacja wychowawcy.
2

1

4. Obowiązki wychowawcy grupy 2
5. Wychowanie fizyczne i sport:

 • cele i zadania wychowania fizycznego,
 • masowa nauka pływania,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • zajęcia z gier zespołowych,
 • lekkoatletyka,
 • olimpiady sportowe itp.
1

5

6. Turystyka i krajoznawstwo:

 • cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku,
 • organizacja wycieczek, biwaków,
 • gry terenowe itp.
1

4

7. Zajęcia kulturalno-oświatowe

Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych:

 • organizacja zajęć kulturalno-oświatowych,
 • elementy kulturalne zajęć w programie dnia,
 • gry i zabawy świetlicowe,
 • konkursy, wystawy, dyskusje,
 • śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem,
 • organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk,
 • prowadzenie kroniki.
1

4

8. Zajęcia praktyczno-techniczne

Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych:

 • formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych,
 • prace dekoracyjne i zdobnicze,
 • indywidualne zainteresowania uczestników,
 • rozwój zainteresowań uczestników.
1

1

9. Prace społecznie użyteczne

Cele i zadania prac społecznie użytecznych:

 • wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych,
 • prace w zakresie samoobsługi,
 • prace na rzecz miejsca wypoczynku,
 • prace na rzecz środowiska.
2
10. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:

 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa,
 • przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku.
4

3

18

18

Razem 36

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.