Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych, które:

 • nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

Ponadto dziennym opiekunem może być osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

 

Cel kształcenia

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia umożliwiających im realizację funkcji głównie opiekuńczej, ale również wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

 

Program kursu

I Moduł

1. Aspekty (poznawczy, psychospołeczny i motoryczny) oraz mechanizmy etapów rozwoju dziecka.
2. Szanse i zagrożenia rozwoju dziecka do lat 3.
3. Mechanizmy rozwojowe dziecka do lat 3 – możliwości wspierania rozwoju.

II Moduł: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
4. Diagnozowanie i stymulowanie potrzeb rozwojowych dziecka.
5. Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa).
6. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem.
7. Zaburzenia rozwoju dziecka – specyfika opieki.
8. Kreowanie środowiska rozwoju dziecka.
9. Współpraca z rodzicami i lokalnym środowiskiem społecznym.
10. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – wprowadzanie dziecka w kulturę.
11. Zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, techniczne.

III. Moduł: Kompetencje opiekuna dziecka
12. Odpowiedzialność prawna opiekuna.
13. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
14. Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie pierwszej pomocy.
15. Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów.
16. Emisja głosu.
IV. Praktyki zawodowe

 

Miejsce odbywania praktyk
Możliwość odbycia praktyki zawodowej w Naukowych Przedszkolach Integracyjnych Mini College.

 

Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia

Osoby, które ukończą szkolenie, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej,
 • wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych,
 • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3,
 • prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka,
 • nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
 • budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,
 • radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.

 

Liczba godzin: 175 h

PROMOCJA! Cena kursu: 900 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • świadectwo kwalifikacyjne (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

 

Podstawa prawna

Wyżej wymienione szkolenie jest organizowane na podstawie art. 48 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Programy szkoleń zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.