Program szkolenia

1. Aspekty (poznawczy, psychospołeczny i motoryczny) oraz mechanizmy etapów rozwoju dziecka
2. Szanse i zagrożenia rozwoju dziecka do lat 3
3. Mechanizmy rozwojowe dziecka do lat 3 – możliwości wspierania rozwoju

II. Moduł: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
4. Diagnozowanie i stymulowanie potrzeb rozwojowych dziecka
5. Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa
6. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem
7. Zaburzenia rozwoju dziecka – specyfika opieki
8. Kreowanie środowiska rozwoju dziecka
9. Współpraca z rodzicami i lokalnym środowiskiem społecznym
10. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – wprowadzanie dziecka w kulturę
11. Zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, techniczne

III. Moduł: Kompetencje opiekuna dziecka
12. Odpowiedzialność prawna opiekuna
13. Bezpieczeństwo i higiena pracy
14. Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie pierwszej pomocy
15. Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów
16. Emisja głosu
IV. Praktyki zawodowe
Miejsce odbywania praktyk:
Możliwość odbycia praktyki zawodowej w Przedszkolach “Mini College” http://minicollege.pl

Cel szkolenia
Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiających im realizację funkcji głównie opiekuńczej, ale również wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych, które nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.
Ponadto dziennym opiekunem może być osoba, która:

– daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
– nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
– wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
– nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
– posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

Treści kształcenia:

– zapoznanie się ze strukturą organizacyjną żłobka i prowadzoną dokumentacją,
– poznanie warunków i specyfiki pracy w żłobku lub klubie dziecięcym,
– obserwacja, a następnie samodzielne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych,
– obserwacja, a następnie prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi według wcześniej przygotowanych konspektów.

Metody pracy podczas szkolenia

Program szkolenia realizowany będzie w formie wykładów oraz przede wszystkim ćwiczeń lub warsztatów, podczas których wykorzystywane będą różnorodne metody aktywizujące uczestników, m.in. praca w kręgu, dyskusja panelowa, praca w parach, praca w małych grupach, burza mózgów, miniwykład, drzewo decyzyjne, drama, metoda projektu, metaplan, metoda 635 itp.
Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia
Osoby, które ukończą szkolenie, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

– sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej,
– wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych,
– prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3,
– prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka,
– nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
– budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,
– radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.

Świadectwo kwalifikacyjne

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia szkolenia uprawniającego do pracy jako dzienny opiekun dzieci do lat 3.

Termin i miejsce
– ilość godzin: 175 godzin
– miejsce: Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

Formalności i zgłoszenie
– zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Kursów i Szkoleń Colleg Medyczny lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej;
– podpisanie umowy o szkolenie

Egzamin / zaliczenie
– obecność na zajęciach
– egzamin pisemny z wybranych zagadnień

Koszt
– 900,00 zł

Wyżej wymienione szkolenia i kursy będą organizowane na podstawie art. 48 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 . Programy szkoleń zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.