Program szkolenia:

Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – nowe rozwiązania
Zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, techniczne
Szanse i zagrożenia rozwoju dziecka do 3 roku życia
Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie dziecku pierwszej pomocy

Cel szkolenia:
Wyposażenie słuchaczy (kandydatów na wolontariuszy w żłobku lub klubie dziecięcym) w niezbędne podstawy wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, co umożliwi im współuczestniczenie w realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji są treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą podjąć pracę jako wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym lecz:

– nie posiadają kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
– nie posiadają co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

Metody pracy podczas szkolenia:
Program szkolenia realizowany będzie w formie ćwiczeń lub warsztatów, podczas których wykorzystywane będą różnorodne metody aktywizujące uczestników, m.in. praca w kręgu, dyskusja panelowa, praca w parach, praca w małych grupach, burza mózgów, miniwykład, drzewo decyzyjne, drama, metoda projektu, metaplan, metoda 635 itp.

Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia

Osoby, które ukończą szkolenie dla wolontariuszy w żłobku lub klubie dziecięcym, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

– sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej,
– wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych,
– prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3,
– prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka,
– udzielania dziecku pierwszej pomocy w sytuacjach tego wymagających.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia szkolenia uprawniającego do pracy jako wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym.

Formalności i zgłoszenie
– zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Kursów i Szkoleń College Medyczny lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej;
– podpisanie umowy o szkolenie

Termin i miejsce

– ilość godzin: 45 godzin
– miejsce: Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny
Koszt:
– 500,00 zł

Wyżej wymienione szkolenia i kursy będą organizowane na podstawie art. 48 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 . Programy szkoleń zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.