Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą podjąć pracę jako wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym, lecz:

 • nie posiadają kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
 • nie posiadają co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

 

Metody pracy podczas szkolenia:

Program szkolenia realizowany będzie w formie ćwiczeń lub warsztatów, podczas których wykorzystywane będą różnorodne metody aktywizujące uczestników, m.in. praca w kręgu, dyskusja panelowa, praca w parach, praca w małych grupach, burza mózgów, miniwykład, drzewo decyzyjne, drama, metoda projektu, metaplan, metoda 635 itp.

 

Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia:

Osoby, które ukończą szkolenie dla wolontariuszy w żłobku lub klubie dziecięcym, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej,
 • wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych,
 • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3,
 • prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka,
 • udzielania dziecku pierwszej pomocy w sytuacjach tego wymagających.

 

Cel kształcenia:

wyposażenie słuchaczy (kandydatów na wolontariuszy w żłobku lub klubie dziecięcym) w niezbędne podstawy wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, co umożliwi im współuczestniczenie w realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji są treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

 

Program kursu:

 1. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem.
 2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – nowe rozwiązania.
 3. Zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, techniczne.
 4. Szanse i zagrożenia rozwoju dziecka do 3 roku życia.
 5. Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie dziecku pierwszej pomocy.

 

Liczba godzin: 45 h

PROMOCJA! Cena kursu: 500 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • świadectwo kwalifikacyjne (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

 

Podstawa prawna:

Wyżej wymienione szkolenie jest organizowane na podstawie art. 48 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Programy szkoleń zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.