Program szkolenia

  1. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – nowe rozwiązani
  2. Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów
  3. Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie dziecku pierwszej pomocy
  4. Zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, techniczne
  5. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem
  6.  Współpraca z rodzicami i środowiskiem społecznym

Cel szkolenia

Poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (dziennych opiekunów dzieci do lat 3) z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Doskonalenie kompetencji umożliwiających im realizację głównie funkcji opiekuńczej, wychowawczej
i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji są treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które:
posiadają kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.
Ponadto dziennym opiekunem może być osoba, która:
daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.
Metody pracy podczas szkolenia

Program szkolenia realizowany będzie w formie wykładów oraz przede wszystkim ćwiczeń lub warsztatów, podczas których wykorzystywane będą różnorodne metody aktywizujące uczestników, m.in. praca w kręgu, dyskusja panelowa, praca w parach, praca w małych grupach, burza mózgów, miniwykład, drzewo decyzyjne, drama, metoda projektu, metaplan, metoda 635 itp.

Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia

Osoby, które ukończą szkolenie, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej
i domowej,
wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych,
prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3,
prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka,
nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,
radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.
Świadectwo kwalifikacyjne

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie świadectwa ukończenia szkolenia uzupełniającego uprawniającego do pracy jako dzienny opiekun dzieci do lat 3.

Termin i miejsce

  • ilość godzin: 40 godzin,
  • miejsce: Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

Formalności i zgłoszenie

– zgłoszenia można dokonać w sekretariacie Centrum Kursów i Szkoleń College Medyczny lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej;
– podpisanie umowy o szkolenie

Koszt TYLKO: 400,00 zł

Wyżej wymienione szkolenia i kursy będą organizowane na podstawie art. 48 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 . Programy szkoleń zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.