Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • posiadają kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
 • nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

 

Cel kształcenia:

poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (dziennych opiekunów dzieci do lat 3) z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Doskonalenie kompetencji umożliwiających im realizację głównie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji są treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny.

 

Program kursu:

 1. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – nowe rozwiązania.
 2. Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów.
 3. Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie dziecku pierwszej pomocy.
 4. Zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, techniczne.
 5. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem.
 6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem społecznym.

 

Liczba godzin: 40 h

PROMOCJA! Cena kursu: 400 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • świadectwo kwalifikacyjne (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

 

Podstawa prawna:

Wyżej wymienione szkolenie jest organizowane na podstawie art. 48 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Programy szkoleń zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.