Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, lecz nie pracowały z dziećmi w tym wieku przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Ponadto opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

 

Cel kształcenia:

Poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym) z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia.

Doskonalenie kompetencji umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji są treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

 

Program kursu:

 1. Diagnozowanie i stymulowanie potrzeb rozwojowych dziecka.
 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – nowe rozwiązania.
 3. Innowacyjne metody planowania, dokumentowania i monitorowania rozwoju dziecka.
 4. Szanse i zagrożenia rozwoju dziecka do 3 roku życia.
 5. Kreowanie środowiska rozwoju dziecka.
 6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem społecznym.
 7. Odpowiedzialność prawna opiekuna.
 8. Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów.

 

Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia

Osoby, które ukończą szkolenie uzupełniające, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej,
 • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3,
 • nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
 • budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.

 

Liczba godzin: 80 h 

PROMOCJA! Cena kursu: 550 zł

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • świadectwo kwalifikacyjne (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

 

Podstawa prawna:

Wyżej wymienione szkolenie jest organizowane na podstawie art. 48 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Programy szkoleń zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.