Program szkolenia

Diagnozowanie i stymulowanie potrzeb rozwojowych dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – nowe rozwiązania
Innowacyjne metody planowania, dokumentowania i monitorowania rozwoju dziecka
Szanse i zagrożenia rozwoju dziecka do 3 roku życia
Kreowanie środowiska rozwoju dziecka
Współpraca z rodzicami i środowiskiem społecznym
Odpowiedzialność prawna opiekuna
Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów

Cel szkolenia

Poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym) z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Doskonalenie kompetencji umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji są treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

posiadają co najmniej wykształcenie średnie,
posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, lecz nie pracowały z dziećmi w tym wieku przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.
Ponadto opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która:

daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia
Osoby, które ukończą szkolenie uzupełniające, będą posiadały wiadomości i umiejętności
w zakresie:

prawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej
i domowej,
prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3,
nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,
radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.
Świadectwo kwalifikacyjne
Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie świadectwa ukończenia szkolenia uzupełniającego uprawniającego do pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Formalności i zgłoszenie

– zgłoszenia można dokonać w sekretariacie Centrum Kursów i Szkoleń College Medyczny lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej;
– podpisanie umowy o szkolenie

Termin i miejsce

– ilość godzin: 80 godzin
– miejsce: Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny Kielce

– możliwość zrobienia praktyk w przedszkolach naukowych Mini College

CENA: 750,00 zł

PROMOCJA!!! TERAZ TYLKO 550 zł.

Wyżej wymienione szkolenia i kursy będą organizowane na podstawie art. 48 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 . Programy szkoleń zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.