CELE:

 • Wyposażenie w wiedzę i umiejętności merytoryczne i metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych i terapii zajęciowej.
 • Zapoznanie słuchaczy z różnymi metodami i technikami pracy z zakresu dziedzin arteterapii: muzyki, tańca, literatury, plastyki, dramy i teatru.
 • Nabycie umiejętności odnajdywania walorów terapeutycznych w sztuce.
 • Pobudzanie aktywności twórczej i wspieranie rozwoju osobistego poprzez działania twórcze w kontakcie ze sztuką.
 • Rozwijanie umiejętności zastosowania technik arteterapeutycznych i terapii zajęciowej w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno z osobami zdrowymi jak i niepełnosprawnymi.
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć grupowych, komunikowania, budowania relacji w grupie i współpracy.
 • Zdobycie umiejętności diagnozowania i projektowania oddziaływań psychokorekcyjnych poprzez arteterapię i terapię zajęciową.

 ADRESACI:

 • Studenci psychologii i kierunków pedagogicznych
 • Psycholodzy
 • Pedagodzy
 • Nauczyciele
 • Wychowawcy
 • Osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne w szkołach i domach kultury
 • Pracownicy świetlic szkolnych, środowiskowych i socjoterapeutycznych
 • Pasjonaci pracy z młodzieżą w kierunku rozwoju kreatywności

PROGRAM: 

1.Terapia zajęciowa- podstawowe pojęcia, rys historyczny.
2.Metodyka terapii zajęciowej- cele, zasady, techniki, formy,środki, metody.
3.Etyka zawodu terapeuty zajęciowego i arteterapeuty.
4. Terapeuta zajęciowy- praca indywidualna, a praca w zespole terapeutycznym.
5.Terapia zajęciowa w dysfunkcjach narządów ruchu w pediatrii, geriatrii, psychiatrii.
6.Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną- metody, narzędzia, scenariusze ćwiczeń terapeutycznych.
7.Komunikacja w procesie terapii zajęciowej.
8.Znaczenie i zastosowanie wybranej metody terapii zajęciowej w procesie usprawniania fizycznego, psychicznego, społecznego i zawodowego.
9. Arteterapia jako najdoskonalsza forma terapii przez sztukę.
10. Teoretyczne koncepcje arteterapii- warsztaty praktyczne i scenariusze zajęć.
11.Psychologiczne aspekty działań arteterapeutycznych.
12.Diagnoza w arteterapii-metody i narzędzia diagnostyczne.
13.Mandala w arteterapii- warsztaty i scenariusze zajęć plastycznych.
14.Arteterapia dla dzieci i młodzieży jako forma rozwoju osobistego.
15.Arteterapia- warsztaty praktyczne.

CZAS TRWANIA: 40h

CENA: 750 zł

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe
 • wyposażone sale
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł