Kluczową rolę w arteterapii odgrywa relacja terapeutyczna, która różni się od relacji w tradycyjnych formach psychoterapii, ponieważ zachodzi między pacjentem, osobą uczestniczącą (klientem/ pacjentem) i dziełem. Ta forma terapii może być szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatowo – treningową, z naciskiem na rozumienie procesu grupowego i adekwatnego zastosowania poznanych technik.

Adresaci kursu:

  • Studenci psychologii i kierunków pedagogicznych,
  • Psycholodzy,
  • Pedagodzy,
  • Nauczyciele,
  • Wychowawcy,
  • Osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne w szkołach i domach kultury,
  • Pracownicy świetlic szkolnych, środowiskowych i socjoterapeutycznych,
  • Pasjonaci pracy z młodzieżą w kierunku rozwoju kreatywności.

Program kursu:

1.Terapia zajęciowa- podstawowe pojęcia, rys historyczny.
2.Metodyka terapii zajęciowej- cele, zasady, techniki, formy,środki, metody.
3.Etyka zawodu terapeuty zajęciowego i arteterapeuty.
4. Terapeuta zajęciowy- praca indywidualna, a praca w zespole terapeutycznym.
5.Terapia zajęciowa w dysfunkcjach narządów ruchu w pediatrii, geriatrii, psychiatrii.
6.Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną- metody, narzędzia, scenariusze ćwiczeń terapeutycznych.
7.Komunikacja w procesie terapii zajęciowej.
8.Znaczenie i zastosowanie wybranej metody terapii zajęciowej w procesie usprawniania fizycznego, psychicznego, społecznego i zawodowego.
9. Arteterapia jako najdoskonalsza forma terapii przez sztukę.
10. Teoretyczne koncepcje arteterapii- warsztaty praktyczne i scenariusze zajęć.
11.Psychologiczne aspekty działań arteterapeutycznych.
12.Diagnoza w arteterapii-metody i narzędzia diagnostyczne.
13.Mandala w arteterapii- warsztaty i scenariusze zajęć plastycznych.
14.Arteterapia dla dzieci i młodzieży jako forma rozwoju osobistego.
15.Arteterapia- warsztaty praktyczne.

Korzyści z ukończenia kursu:

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu.

Dodatkowo uczestnicy otrzymują zaświadczenia MEN.

Liczba godzin: 40   

Cena: 699 zł