Proponujemy Państwu edycję kursu na poziomie podstawowym, która umożliwia w  przyszłości podjęcie dalszych, bardziej specjalistycznych szkoleń w  tej dziedzinie. Kurs trwa 30 godzin dydaktycznych i  obejmuje 3  dni szkoleniowe w  weekendy. Muzykoterapię polecamy pedagogom, nauczycielom i  rehabilitantom, jako doskonałą formę uzupełnienia posiadanych umiejętności, wzbogacającą codzienną pracę. Ta niedoceniana jeszcze w  Polsce dziedzina jest wspaniałym narzędziem poznawczym oraz genialnym środkiem terapeutycznym i  wychowawczym.

Cena: 590.00 zł 

Liczba Godzin: 30

PROGRAM NAUCZANIA:

1. Geneza oraz walory i funkcje profilaktyczne, edukacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne muzykoterapii.

2. Określanie indywidualnego poziomu percepcji bodźców dźwiękowych.

3. Warunki sprzyjające prowadzeniu zajęć z muzykoterapii.

4. Przegląd środków dydaktycznych, materiałów i literatury.

5. Muzyka relaksacyjna i muzyka relaksująca – kryteria i zasady doboru utworów do zajęć.

6. Metody i formy muzykoterapii – zastosowanie muzykoterapii w psychoterapii, socjoterapii, terapii pedagogicznej, logopedii, kinezjologii edukacyjnej, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych sensorycznie itp. – przykładowe ćwiczenia:

  • muzykoterapia wyciszająca i pobudzająca,
  • wybrane metody muzykoterapeutyczne,
  • treningi autogenne,
  • muzyczna pantomima,
  • zabawy i tańce integracyjne,
  • instrumentarium Orff’a,
  • ćwiczenia rytmiczne,
  • granie z akompaniamentem,
  • rozwijanie kreatywności i stymulowanie twórczej ekspresji poprzez muzykoterapię: muzyczne improwizacje, wykonywanie własnych instrumentów muzycznych, ilustrowanie muzyki ruchem, słowem i rysunkiem.

7. Łączenie muzykoterapii z innymi metodami terapii artystycznej (arteterapia, biblioterapia, choreoterapia, teatroterapia) – przykładowe ćwiczenia.

8. Zasady tworzenia, cele, formy i struktura autorskich ćwiczeń, konspektów, warsztatów oraz projektów edukacyjnych i edukacyjno-artystycznych wykorzystujących elementy muzykoterapii, dostosowanych do potrzeb i możliwości określonej grupy podopiecznych (dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, upośledzone umysłowo, niedostosowane społecznie, nadpobudliwe, wycofane, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi itp.).