Cel kształcenia:

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z klasyfikacją całościowych zaburzeń rozwojowych, poznają kryteria diagnostyczne poszczególnych jednostek oraz ich obraz kliniczny. Omawiane są cechy komunikacji osób z zespołem Aspergera oraz z autyzmem dziecięcym, a także sposoby ich różnicowania z innymi zaburzeniami komunikacji. Ponadto, uczestnicy zapoznają się z metodami alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (ACC) i ich przydatnością w pracy z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Poruszany jest także aspekt zaburzeń integracji sensorycznej w spektrum autyzmu. Duży nacisk jest położony na terapię logopedyczną – od nawiązania relacji do treningu komunikacji włączającego dziecko w grupę.

 

Adresaci: 

Szkolenie skierowane do logopedów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu diagnozy i terapii dziecka z autyzmem.

 

Program kursu:

 1. Jednostki wchodzące w skład Całościowych Zaburzeń Rozwoju
 2. Sposoby diagnozowania zaburzeń ze spektrum zaburzeń autystycznych
 3. Charakterystyczne objawy autyzmu i zespołu Aspergera
 4. Szczegółowy opis zaburzeń komunikacji w autyzmie
 5. Cechy komunikacji osób z zespołem Aspergera
 6. Różnicowanie autyzmu i innych zaburzeń w aspekcie komunikacji
 7. Zaburzenia sensoryczne
 8. AAC- przegląd metod i ich przydatność w pracy z dzieckiem z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
 9. Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem od nawiązania relacji do treningu komunikacji włączającego dziecko w grupę: ocena rozwoju dziecka i jego komunikacji, nawiązanie kontaktu-ćwiczenia mowy werbalnej, ćwiczenia użycia prostych komunikatów zaspokajających podstawowe potrzeby, ćwiczenia rozwijające słownik dziecka, ćwiczenia kształtujące rozumienie komunikatów słownych, ćwiczenia kształtujące umiejętność budowania zdań, użycia i rozumienia poprawnych form gramatycznych, ćwiczenia poprawiające rozumienia relacji czasowych i związków przyczynowo skutkowych, ćwiczenia poprawiające kontakt wzrokowy, ćwiczenia rozumienia i użycia pozawerbalnych aspektów komunikacji, ćwiczenia służące wydłużaniu wypowiedzi dziecka, poprawiające jej spójność, ćwiczenia kształtujące umiejętności nawiązywania, podtrzymywania dialogu, ćwiczenia wykorzystywania umiejętności komunikacyjnych w grupie
 10. Oddziaływania logopedyczne wspomagające terapię dziecka z zespołem Aspergera

 

Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

 • dysponuje wiedzą z zakresu diagnozy i terapii dziecka z autyzmem
 • posiada podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do kształtowania i rozwijania komunikacji dziecka z autyzmem
 • w sposób świadomy wykorzystuje swoje dotychczasowe doświadczenia w pracy z dzieckiem z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
 • wykazuje kreatywność podczas organizowania oddziaływań terapeutycznych
 • jest wrażliwy na potrzeby dziecka z zaburzeniami ze spektrum zaburzeń autystycznych

 

Liczba godzin: 10h szkoleniowych (1 dzień)

Cena szkolenia:  250 zł

 

 Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł