Adresaci kursu:

Kursy dedykowany nauczycielom , którzy planują podjąć zatrudnienie jako nauczyciel wspomagający.

 

Cel kształcenia:

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy potrafią:

 • adekwatnie do aktualnych regulacji prawnych stworzyć zakres zadań dla nauczyciela wspomagającego
 • realizowanie zadania nauczyciela wspomagającego w bieżącej pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • kurs stanowi podwyższenie posiadanych kwalifikacji pedagogicznych oraz podniesienie kompetencji nauczyciela wspomagającego o krótkim stażu pracy.
 • do prowadzenia zintegrowanych działań edukacyjnych, które określa  program;
 • do aktywnego uczestnictwa w zespole, który opracowuje IPET

 

Program kursu:

 1. Przypomnienie podstawowych założeń świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności kształcenia specjalnego w placówkach oświatowych
 2. Zadania nauczyciela wspomagającego w procesie kształcenia specjalnego:
 3. podstawy prawne zatrudniania
 4. zakres obowiązków, zadań – propozycja rozwiązań (dziennik do którego wpisuje się tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, oraz imiona i nazwiska dzieci lub uczniów, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto każdą dokumentację badań i czynności uzupełniające prowadzone przez specjalistę powinny być umieszczane w indywidualnej teczce dla dziecka lub ucznia objętego odpowiednio kształceniem specjalnym.
 5. Umiejętność opracowywania IPET oraz wielospecjalistyczną ocenę w zespole nauczycieli, specjalistów
 6. Miejsce i rola nauczyciela wspomagającego w strukturze szkoły i klasy:
 7. współpraca nauczyciela wspomagającego z innymi nauczycielami,
 8. budowanie relacji z uczniem objętym kształceniem specjalnym,
 9. rola nauczyciela wspomagającego w relacji z pozostałymi uczniami danego oddziału szkolnego
 10. Pragmatyka zawodowa nauczyciela wspomagającego – ćwiczenia praktyczne

 

Liczba godzin: 10h

Cena kursu: 239 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł