Kurs zakładania własnej działalności gospodarczej

Kurs zamówienia publiczne

 

Kadry i płace

Zagadnienia – Stosunek pracy w świetle przepisów prawnych. Składniki wynagrodzenia. Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy i wynagrodzeniami. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych. Pozapłacowe koszty pracy pracodawcy. Działalność socjalna pracodawcy. Umowa zlecenie oraz umowa o dzieło.

Wymagania wstępne – minimum wykształcenie średnie.

Nabyte umiejętności w zakresie prowadzenia spraw kadrowych i płacowych potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

Ilość godzin – 30.

Cena – 499 zł.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, na drukach MEN zgodnie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz.186).

 

Mała przedsiębiorczość

Zagadnienia – Opracowanie biznes planu. Podjęcie działalności gospodarczej. Czynności prawne występujące w obrocie gospodarczym. Zatrudnianie pracowników. Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości. Rozrachunki publiczno-prawne. Zakończenie działalności gospodarczej.

Wymagania wstępne – bez ograniczeń.

Nabyte umiejętności w zakresie założenia i prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

Ilość godzin – 30.

Cena – 399,00 zł.

 

Podstawy rachunkowości

Zagadnienia – Aktywa i pasywa. Podstawowa równość księgowości podwójnej. Bilans. Operacje gospodarcze. Dokumentacja księgowa. Konto księgowe. Konta bilansowe. Zestawienie obrotów i sald. Poprawianie błędów księgowych. Podział kont. Zasady ewidencji analitycznej. Łączenie kont. Konta korygujące. Konta wynikowe. Ustalanie wyniku z działalności gospodarczej, wyniku brutto i netto. Rachunek zysków i strat. Techniczne formy księgowości.

Wymagania wstępne – zalecane wykształcenie średnie.

Nabyte umiejętności w zakresie prowadzenia spraw księgowych i sporządzania sprawozdań finansowych potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

Ilość godzin – 30.

Cena – 499, 00 zł.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN zgodnie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz.186).

 

 

SEKRETARKA / ASYSTENTKA

1.Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pracują lub będą pracowali na stanowisku sekretarki / asystentki jako wysoko wykwalifikowani profesjonaliści.

Na kursie zapoznasz się z:

– obsługą pisemnej korespondencji biurowej,

– zagadnieniami z prawa pracy,

– technikami negocjacji,

– organizacją pracy biura i sekretariatu,

– etyką zawodu,

– rozmową telefoniczną,

– prawami konsumenta,

– przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej,

– autoprezentacją, asertywnością, mową ciała.

3. CENA KURSU: 399 zł.

4. CZAS TRWANIA KURSU: 30 h.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN zgodnie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz.186).

Certyfikat w języku angielskim dodatkowo płatny – 30 zł.

 

Przedstawiciel handlowy

Zakres tematyczny:

1.MARKETING:

– zapoznanie z podstawowymi pojęciami z dziedziny marketingu,
– elementy marketingu,
– marketing mix.

2.ELEMENTY PRAWA:

– zapoznanie z podstawowymi pojęciami z dziedziny prawa,
– zasady prawa handlowego,
– sporządzanie i rodzaje umów.

3.TECHNIKI SPRZEDAŻY – PSYCHOLOGIA KONTAKTÓW Z KLIENTEM:

– zapoznanie z zasadami komunikacji społecznej,
– sztuka prezentacji,
– techniki sprzedaży,
– etapy rozmowy handlowej i jej znaczenie w procesie sprzedaży – określanie własnego typu osobowości,
– typologia klientów,
– strategie działania w stosunku do różnych typów klientów.

4.NEGOCJACJE HANDLOWE:

– techniki negocjacji,
– etapy negocjacji z klientem,
– wyznaczanie celów i strategii prowadzenia negocjacji,
– gry negocjacyjne.

5.ORGANIZACJA PRACY:

– prowadzenie bazy klientów,
– planowanie czasu pracy,
– prowadzenie dokumentacji,
– znajomość rynku,
– organizacja promocji i prezentacji.
Na zakończenie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego zgodne ze wzorem MEN

Ilość godzin: 60.
Koszt kursu: 590 PLN.

 

Techniki sprzedaży – skuteczne techniki telemarketingu

Działania telemarketingowe to jedna z najefektywniejszych metod dotarcia do potencjalnych klientów. To również możliwość usprawnienia poziomu ich obsługi. Nowocześnie pojmowane i prowadzone działania z zakresu telemarketingu wykorzystują kontakt telefoniczny wspomagany innymi dostępnymi kanałami komunikacji, takimi jak interaktywne aplikacje on-line, poczta elektroniczna, faks, sms czy chat na żywo z konsultantem.

Kurs trwa 30 godzin. Składa się z 10 godzin teorii techniki sprzedaży oraz 20 godzin praktycznego treningu techniki według programu (Coaching) , symulacja np. rozmów telefonicznych z potencjalnym klientem w różnych sytuacjach sprzedaży.

Cena szkolenia – 299 zł.
Na zakończenie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego na drukach MEN.

 

Sprzedawca + obsługa kas fiskalnych i programów magazynowych

1.Wprowadzenie – zajęcia zawodoznawcze.

2.Organizowanie stanowiska sprzedażowego.

3.Rozmowa sprzedażowa.

4.Etyka i kultura w zawodzie sprzedawcy.

5.Elementy towaroznawstwa.

6.Przepisy BHP i sanitarno-epidemiologiczne.

7.Sporządzanie dokumentów sprzedaży:

– faktura,
– karta gwarancyjna,
– przyjmowanie reklamacji,
– wypełnianie protokołu reklamacyjnego.

8.Obsługa urządzeń i sprzętu technicznego:
– kasy.

9.Program magazynowy:

– Subiekt – komputerowy,
– Symfonia – faktura.
Ilość godzin: 64 godziny.

Koszt kursu: 690 PLN.