Informacje ogólne:
Liczba godzin:
30.
Czas zajęć: w dni robocze – 2,3 razy w tygodniu.
Czas trwania kursu: 4 tygodnie.

CENA: 399 zł.

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

PROGRAM KURSU:

I. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej – 2 godziny.
Uczestnik kursu potrafi:

·         wymienić podstawowe akty prawne regulujące podejmowanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce;

·         zdefiniować pojęcie prawa gospodarczego;

·         ogólnie scharakteryzować unormowania zawarte w podstawowych źródłach prawa gospodarczego (Konstytucja RP, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, ustawa o PDOOF, ustawa o PDOOP, o podatkach i opłatach lokalnych, VAT, ustawa o rachunkowości, ustawa o KRS);

·         analizować wybrane fragmenty ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

II. Działalność gospodarcza i jej podmiotowy charakter – 2 godziny.
Uczestnik kursu potrafi:

·         zdefiniować pojęcia: działalność gospodarcza, przedsiębiorca (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej), firma, spółka;

·         wskazać cechy działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej; scharakteryzować osoby fizyczne, osoby prawne oraz tzw. ułomne osoby prawne jako przedsiębiorców;

·         wskazać różnice pomiędzy zdolnością prawną a zdolnością do czynności prawnych;

·         scharakteryzować charakterystyczne cechy osoby fizycznej występującej w roli przedsiębiorcy;

·         objaśnić zasady oznaczania przedsiębiorców (osoby fizycznej, osoby prawnej);

·         wyjaśnić pojęcie przedsiębiorstwa w trzech aspektach (czynnościowym, rzeczowym, podmiotowym);

·         przedstawić konstrukcję Polskiej Klasyfikacji Działalności;

·         objaśnić poziomy systematyzujące poszczególne rodzaje działalności w PKD;

·         przedstawić istotę wyodrębnienia prawnego, ekonomicznego oraz techniczno-organizacyjnego przedsiębiorstwa;

·         wskazać związki pomiędzy przedsiębiorcą a przedsiębiorstwem;

·         dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw ze względu na trzy podstawowe kryteria (forma własności i forma prawno-organizacyjna, rozmiar działalności, rodzaj prowadzonej działalności);

·         wskazać mocne i słabe strony samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

III. Ograniczenia działalności gospodarczej – 1 godzina.
Uczestnik kursu potrafi:

·         przedstawić przesłanki, warunki oraz sposoby ograniczenia działalności gospodarczej (działalność koncesjonowana, regulowana, licencjonowana, wymagająca zezwolenia lub zgody, działalność objęta obowiązkiem posiadania kwalifikacji zawodowych);

·         wskazać przykłady poszczególnych rodzajów działalności ograniczonej.

IV. Pomysł na własną działalność gospodarczą – 2 godziny.
Uczestnik kursu potrafi:

·         wskazać cechy osoby przedsiębiorczej w kontekście nauki zarządzania przedsiębiorstwem;

·         scharakteryzować mikro- i makrootoczenie przedsiębiorstwa,

·         zdefiniować pojęcie segmentacji rynku oraz niszy marketingowej;

·         scharakteryzować rodzaje luk rynkowych;

·         dokonać segmentacji rynku dla wybranego produktu, oceny poszczególnych segmentów oraz wyboru rynku docelowego;

·         scharakteryzować etap przygotowawczy założenia działalności gospodarczej.

V. Pozyskanie kapitału niezbędnego do uruchomienia przedsiębiorstwa – 3 godziny.
Uczestnik kursu potrafi:

·         scharakteryzować wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania (pożyczka, kredyt, leasing, akcje, obligacje, franchising, venture capital, środki pochodzące z funduszy UE przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej);

·         wskazać wady i zalety poszczególnych form finansowania działalności gospodarczej;

·         dokonać uproszczonego rachunku ekonomicznego odnośnie opłacalności poszczególnych form finansowania przykładowej działalności gospodarczej;

·         wymienić etapy i procedury ubiegania się o kredyt bankowy;

·         sporządzić przykładowy wniosek kredytowy;

·         scharakteryzować formy zabezpieczeń kredytów;

·         przedstawić zasady ubiegania się o środki z funduszy unijnych.

VI. Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej – 3 godziny.
Uczestnik kursu potrafi:

·         scharakteryzować zasady zakładania, prowadzenia oraz rozwiązywania działalności gospodarczej oraz wskazać wady i zalety poszczególnych form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej (przedsiębiorstwo jednoosobowego właściciela, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka kapitałowa w organizacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka europejska, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe);

·         sporządzić przykładową umowę spółki cywilnej;

·         wymienić organy poszczególnych form organizacyjno-prawnych;

·         wymienić elementy aktu notarialnego w przypadku zakładania spółek kapitałowych.

VII. Biznesplan – 5 godzin.
Uczestnik kursu potrafi:

·         omówić funkcje biznesplanu;

·         przedstawić zasady konstrukcji biznesplanu;

·         sporządzać przykładowy biznesplan dla wybranego rodzaju prowadzonej działalności.

VIII. Rejestracja działalności gospodarczej – 2 godziny.
Uczestnik kursu potrafi:

·         przedstawić procedurę tzw. „jednego okienka”;

·         przedstawić zasady rejestrowania działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym;

·         sporządzić przykładowy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1;

·         sporządzić przykładowy wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

IX. Wybór formy opodatkowania – 3 godziny.
Uczestnik kursu potrafi:

·         przedstawić obowiązujące formy opodatkowania podatkiem dochodowym;

·         scharakteryzować poszczególne formy opodatkowania pod względem podmiotu opodatkowania, rodzajów działalności mogących być objętymi daną formą, stawki opodatkowania, przedmiotu opodatkowania, limitu przychodów, odliczeń, ewidencji podatkowej, deklaracji podatkowej;

·         wskazać wady i zalety poszczególnych form opodatkowania podatkiem dochodowym;

·         dobierać formę opodatkowania do konkretnych przykładów prowadzonej działalności gospodarczej;

·         dokonać przykładowego rozliczenia przy założeniu różnych form opodatkowania;

·         przedstawić podstawowe zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;

·         dokonać przykładowych zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

X. Podatek VAT – 3 godziny.
Uczestnik kursu potrafi:

·         wskazać i scharakteryzować podstawowe cechy podatku VAT (powszechność, wielofazowość; opodatkowanie obrotu netto, potrącalność podatku);

·         przedstawić zakres opodatkowania podatkiem VAT, czynności podlegające opodatkowaniu oraz czynności wyłączone z opodatkowania;

·         scharakteryzować pojęcie płatnika w ustawie o podatku od towarów i usług;

·         zarysować ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego;

·         omówić zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe;

·         wskazać przypadki, w których faktura VAT nie uprawnia do odliczenia podatku VAT naliczonego;

·         wymienić katalog najważniejszych wydatków niedających prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego;

·         omówić zasady i termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należny;

·         wskazać obligatoryjne elementy faktury VAT;

·         sporządzić przykładową fakturę VAT;

·         omówić zasady korygowania błędnych danych zawartych w fakturze VAT;

·         prowadzić stosowną ewidencję dla potrzeb podatku VAT (rejestr VAT należny, rejestr VAT naliczony).

XI. Zatrudnianie – 4 godziny.
Uczestnik kursu potrafi:

·         zdefiniować stosunek pracy;

·         omówić podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika;

·         wymienić rodzaje umowy o pracę;

·         przedstawić umowy cywilnoprawne, w oparciu o które może być wykonywane świadczenie pracy;

·         dokonać porównania umowy o pracę, umowy-zlecenia i umowy o dzieło;

·         przedstawić zasady dokumentowania stosunku pracy;

·         omówić wybrane zagadnienia prawa pracy (m.in. czas pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialność materialną pracownika);

·         przedstawić podstawowe zasady dotyczące wynagradzania pracownika;

·         sporządzić przykładową listę płac;

·         sporządzić przykładową umowę o pracę;

·         przedstawić podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego;

·         sporządzić wybrane dokumenty zgłoszeniowe na potrzeby ubezpieczeniowe (np. ZUA), rozliczeniowe (DRA, RMUA);

·         omówić zasady odprowadzania składek ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń  Pracowniczych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wykaz literatury:

E. Nojszewska, Podstawy ekonomii, WSiP, Warszawa 2010.

A. Komosa, Statystyka, Wyd. Ekonomik, Warszawa 2016.

A. Jaklik, B. Micherda, Zasady rachunkowości, Wyd. 2, WSiP,  Warszawa 1994.

R. Dudzic, M. Jakubas, Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, Wszechnica podatkowa Consilium, Kraków 1994.

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2004.

R. Seidel, Elementy prawa, eMPi2, Poznań 2018.

Z. Kołaczyk, Rachunkowość przedsiębiorstw cz. I, II , eMPi2, Poznań.

M.Pietraszewski, E.Strzyżewska, J.Szpajore, Finanse, MPi2, Poznań 1996.

R. Maciejewska, Wszystko o prawie pracy i BHP, Gofin, Gorzów Wielkopolski 2018.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz.186).