Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

Czas trwania: 60 godzin.

Cena kursu:  800 zł.

PROGRAM  KURSU:

Podatkowa księga przychodów i rozchodów Ryczałt ewidencjonowany
Podstawy prawne rozliczeń podatkowych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz przychodów ewidencjonowanych (ryczałt).
Opodatkowanie na zasadach ogólnych – omówienie podstawowych regulacji prawnych. Limity, wyłączenia z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Stawki ryczałtu.
Przychody i koszty w kontekście ustawy o VAT:
Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Ewidencje księgowe prowadzone przy ryczałcie.
Zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (odliczenia). Zasady ustalania podstawy opodatkowania ryczałtem (odliczenia od przychodu). Działalność opodatkowana jedną stawką i różnymi stawkami.
Terminy regulowania zobowiązań podatkowych.
Koszty uzyskania przychodów i koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
Zamknięcie roku, remanent.
Całościowe, przykładowe zapisy rozliczeniowe.

Nazwa formy kształcenia

Kurs dla osób prowadzących księgi dla form opodatkowania:

– ewidencja przychodów,

– podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Czas trwania kursu wynosi 60 godzin lekcyjnych: godzina lekcyjna to 45 minut.

Kurs może być prowadzony w trybie dziennym, popołudniowym lub weekendowym.

Egzamin trwa dwie godziny lekcyjne.

Proces kształcenia oparty jest o:

 1. Zajęcia wykładowe, wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków).
 2. Materiały szkoleniowe: przepisy prawne, druki ewidencji podatkowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów – przykłady dokumentów.

Wymagania wstępne dla słuchaczy

Słuchaczem kursu może być osoba:

– uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego,

– prowadząca działalność gospodarczą i chcąca samodzielnie prowadzić ewidencje dla celów podatkowych.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągnięcia

Celem kształcenia jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów dla celów rozliczeń podatkowych.

Cel kształcenia jest osiągany poprzez aktywny udział słuchaczy w zajęciach, naukę własną poprzez zadania domowe, studiowanie literatury przedmiotu, prace kontrolne poprzez różne formy, np. rozwiązywanie zadań.

Plan nauczania

Kurs obejmuje 5 modułów.

I Ewidencja przychodów, ryczałt ewidencjonowany – 20 godzin:

 1. podstawy prawne,
 2. pojęcia wstępne: przychód, dochód, podstawa opodatkowania,
 3. wybór formy opodatkowania: podmioty i ich wykluczenia,
 4. system podatkowy, ogólne zasady naliczania podatku dochodowego – ryczałt ewidencjonowany.

II Podatkowa księga przychodów i rozchodów-zasady ogólne – 22 godzin:

 1. podstawy prawne,
 2. pojęcia wstępne: przychód, koszty, koszty NKUP, dochód, podstawa opodatkowania,
 3. wybór formy opodatkowania: wg skali, liniowo,
 4. system podatkowy, ogólne zasady naliczania podatku dochodowego.

III Podatek VAT –  10 godzin:

podstawy prawne

 1. zasady ogólne podatku VAT, wystawianie faktur, podmiot, przedmiot opodatkowania,
 2. rejestry zakupu i sprzedaży,
 3. deklaracja VAT.

IV Kasa fiskalna – 2 godziny:

 1. kasa fiskalna a drukarka fiskalna,
 2. obowiązek ewidencji za pomocą kasy/drukarki fiskalnej.

V Koniec roku – 6 godzin:

 1. inwentaryzacja,
 2. rozliczenie dochodu,
 3. zeznanie roczne.

Efekty kształcenia

W wyniku odbytego szkolenia uczestnik: zna podstawy prawne uproszczonych form opodatkowania, posiada umiejętności z zakresu wyboru formy opodatkowania, zna pojęcia przychodów i kosztów, posiada umiejętność rozliczenia miesiąca w dwóch formach podatkowych z uwzględnieniem podatku dochodowego i podatku VAT oraz terminów podatkowych, posiada umiejętność sporządzania zeznań rocznych z uwzględnieniem remanentu.