Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

Czas trwania: 60 godzin

cena kursu:  800 zł

PROGRAM  KURSU:

Podatkowa księga przychodów i rozchodów Ryczałt ewidencjonowany
Podstawy prawne rozliczeń podatkowych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz przychodów ewidencjonowanych (ryczałt).
Opodatkowanie na zasadach ogólnych – omówienie podstawowych regulacji Prawnych Limity, wyłączenia z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Stawki ryczałtu.
Przychody i koszty w kontekście ustawy o VAT:
Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
Podatkowa księga przychodów i rozchodów Ewidencje księgowe prowadzone przy ryczałcie.
Zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (odliczenia). Zasady ustalania podstawy opodatkowania ryczałtem (odliczenia od przychodu). Działalność opodatkowana jedną i różnymi stawkami
Terminy regulowania zobowiązań podatkowych.
Koszty uzyskania przychodów i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
Zamknięcie roku, remanent
Całościowe, przykładowe zapisy rozliczeniowe

 

Nazwa formy kształcenia

Kurs dla osób prowadzących księgi dla form opodatkowania:

– ewidencja przychodów,

– podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Czas trwania kursu wynosi 60 godzin lekcyjnych: godzina lekcyjna to 45 minut

Kurs prowadzony może być w trybie dziennym, popołudniowym lub wekendowym.

Egzamin trwa dwie godziny lekcyjne

Proces kształcenia oparty jest o:

 1. Zajęcia wykładowe, wykładowo – seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków)
 2. Materiały szkoleniowe: przepisy prawne, druki ewidencji podatkowej , podatkowej księgi przychodów i rozchodów – przykłady dokumentów

Wymagania wstępne dla słuchaczy

Słuchaczem kursu może być osoba

– uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego,

– prowadząca działalność gospodarczą i chcąca samodzielnie prowadzić ewidencje dla celów podatkowych;

Cele kształcenia i sposoby ich osiągnięcia

Celem kształcenia jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów dla celów rozliczeń podatkowych.

Cel kształcenia jest osiągany poprzez aktywny udział słuchaczy w zajęciach, naukę własną poprzez zadania domowe, studiowanie literatury przedmiotu, prace kontrolne poprzez różne formy, np. rozwiązywanie zadań

Plan nauczania

Kurs obejmuje 5 modułów.

I ewidencja przychodów, ryczałt ewidencjonowany – 20 godzin

 1. podstawy prawne
 2. pojęcia wstępne: przychód, dochód, podstawa opodatkowania
 3. wybór formy opodatkowania: podmioty i ich wykluczenia
 4. system podatkowy, ogólne zasady naliczania podatku dochodowego – ryczałt ewidencjonowany

II Podatkowa księga przychodów i rozchodów-zasady ogólne – 22 godzin

 1. podstawy prawne
 2. pojęcia wstępne: przychód, koszty, koszty NKUP, dochód, podstawa opodatkowania
 3. wybór formy opodatkowania: wg skali, liniowo
 4. system podatkowy, ogólne zasady naliczania podatku dochodowego

III Podatek VAT –  10 godzin

podstawy prawne

 1. zasady ogólne podatku VAT, wystawianie faktur, podmiot, przedmiot opodatkowania
 2. rejestry zakupu i sprzedaży
 3. deklaracja VAT

IV Kasa fiskalna – 2 godziny

 1. kasa fiskalna a drukarka fiskalna,
 2. obowiązek ewidencji za pomocą kasy/drukarki fiskalnej

V Koniec roku – 6 godzin

 1. inwentaryzacja
 2. rozliczenie dochodu
 3. zeznanie roczne

Efekty kształcenia

W wyniku odbytego szkolenia osoba: zna podstawy prawne uproszczonych form opodatkowania,  posiada umiejętności z zakresu wyboru formy opodatkowania, zna pojęci przychodów i kosztów, posiada umiejętność rozliczenia miesiąca w dwóch formach podatkowych z uwzględnieniem podatku dochodowego i podatku VAT oraz terminów podatkowych, posiada umiejętność sporządzania zeznań rocznych z uwzględnieniem remanentu.