Liczba godzin: 165 godzin  

Cena szkolenia: 1800zł 

Warunki uczestnictwa: 

 • Ukończone 18 lat;
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
 • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w 
 • sekretariacie CollegeMedyczny );
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu 
 • końcowego.

Cel szkolenia:  

Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Grupa docelowa: 

Kurs skierowany jest do osób, które chcą prowadzić własną działalność gospodarczą lub nabyć wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. 

Ramowy program kursu: 

 • Zasady zakładania własnej działalności gospodarczej. 
 • Prawo gospodarcze. 
 • Marketing. 
 • Podstawy zarządzania. 
 • Techniki negocjacji. 
 • Analiza otoczenia SWOT. 
 • Źródła finansowania przedsiębiorczości. 
 • Public relations. 

Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia zawodowego kursu Szkoły College Medyczny. 

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego ABC przedsiębiorczości na drukach MEN wydanych na podstawie § 18 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, DzU 2012 poz. 186 ze zm. 

Efekty uczenia się: 

Uczestnik po szkoleniu będzie posiadał wiedzę z zakresu zarządzania i zakładania działalności gospodarczej. 

Prowadzący zajęcia: 

mgr Anna Sroka – magister ekonomii o specjalności rachunkowość i przepisy podatkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pracownik od spraw kadr i płac w różnych firmach. Od 2007 roku prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi finansowo-księgowe oraz kadrowe dla małych i średnich firm. Od kilku lat prowadzi z powodzeniem szkolenia w zakresie księgowości, kadr i płac, administracji biurowej. 

Zapewniamy: 

 • Komplet materiałów dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), 
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł, 
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.