Celem kursu jest przygotowanie do pracy w księgowości.

1. Czas trwania kursu: 2 miesiące – 165 h.

2. Koszt: 1800 zł.

3. Ramowe założenia programowe:

Obsługa komputera.
Obsługa programów księgowych (budowanie kont, definiowanie danych, sprawozdawczość finansowa, rachunki zysków i strat).
Prowadzenie ewidencji księgowej.
Znajomość ustawy o rachunkowości.
Bilans.
Metody i rodzaje księgowania.
Dokumentacja w księgowości.
Prawo podatkowe, deklaracje podatkowe.

4. Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia zawodowego kursu Szkoły College Medyczny.

5. Absolwenci szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego pracownik działu księgowości na drukach MEN wydane na podstawie  § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, DzU 2012 poz. 186 ze zm.