Celem jest przygotowanie do prowadzenia sekretariatu.

1. Czas trwania kursu: 3 miesiące – 200 h.
2. Koszt: 500 zł.

3. Ramowe założenia programowe:

Organizacja i technika pracy biurowej.
Dyplomacja.
Obsługa komputera.
Obsługa urządzeń biurowych.
Podstawy księgowości.
Podstawy prawa.
Marketing.
Podstawy zarządzania.
Obsługa interesanta.
Redagowanie pism urzędowych.
4. Kurs może zostać poszerzony o podstawy języka obcego wówczas czas trwania zostaje wydłużony o 2-3 tygodnie, liczba godzin wzrasta do 260, a koszt kursu wynosi 800 zł.

5. Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia zawodowego kursu Szkoły College Medyczny.

6. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego sekretarka – asystentka, na drukach MEN wydanych na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, DzU 2012 poz. 186 ze zm.