Program kursu/tematyka (część teoretyczna i praktyczna):

 1. Część szachowa:
 • Historia szachów.
 • Przepisy turniejowe, sędziowanie turnieju.
 • Teoria kombinacji – podstawowe motywy taktyczne.
 • Podstawy teorii debiutów.
 • Końcówki szachowe – ogólne zasady.
 • Podstawy strategii szachowej.
 1. Część metodyczna:
 • Metody planowania szkolenia sportowego.
 • System współzawodnictwa sportowego.
 • Zasady działania UKS.
 • Rola rodzica w szkoleniu szachowym.
 • Rola instruktora szachowego w trakcie turnieju szachowego: przygotowanie do partii, analiza partii.
 • Tworzenie programu nauczania.
 • Metody i zasady nauczania.
 • Organizacja turnieju szachowego.
 • Organizacja obozu szachowego (przepisy prawa).
 • Metodyka nauczania początkowego.
 • Metodyka nauczania w klubach (dla średnio- i zaawansowanych).
 • Praca z zawodnikiem szczególnie uzdolnionym.
 • Organizacja szkolenia szachowego w szkołach, klubach i domach kultury.
 • Literatura szachowa przydatna w pracy instruktora.

Po kursie uczestnicy otrzymują:

 • legitymację instruktora szachowego.

Czas trwania kursu:

35 godz. dydaktycznych:

 • część szachowa 10 godz.,
 • część metodyczna 25 godz. (20 godz. w formie stacjonarnej, 15 godz. w formie e-learning).

Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego,
 • kursant nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DzU z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.) lub określone w rozdziałach XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziałach XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (DzU nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów i oświadczenie o uzyskaniu przygotowania pedagogicznego w trakcie studiów (druk organizatora do podpisania na miejscu),
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (opisane: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr pesel),
 • oświadczenie o niekaralności (druk organizatora do podpisania na miejscu),
 • kserokopię potwierdzenia przelewu opłaty za kurs.

Koszt uczestnictwa: 390 zł