GRY ZESPOŁOWE:

Kończąc kurs instruktora rekreacji ruchowej w Szkole College Medyczny uzyskujesz tytuł instruktora wydawany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego College Medyczny w Kielcach.

Plastikowa karta w formacie dowodu osobistego dodatkowo płatna 50 zł.

(Karta wydawana tylko przez College Medyczny).

ORGANIZATOR:

Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny – prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU 2014 poz. 1145).

1.Uprawnienia – część ogólna kursu instruktora rekreacji ruchowej.

Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej instruktora rekreacji ruchowej. Zaświadczenie wystawiane jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!

UWAGA: sama część ogólna nie daje żadnych praw do prowadzenia zajęć sportowych lub rekreacyjnych! Konieczne jest zaliczenie również części specjalistycznej w jednej z dyscyplin rekreacji ruchowej.

Otrzymane zaświadczenie umożliwia realizowanie w Szkole College Medyczny DOWOLNEJ specjalności instruktora rekreacji ruchowej.

Osoby, które jednocześnie uczestniczą w części ogólnej i specjalistycznej, zamiast zaświadczenia otrzymują po zdaniu obu egzaminów legitymację instruktora wg zatwierdzonego wzoru.

2. Struktura – część ogólna kursu instruktora rekreacji ruchowej.

3. Część ogólna kursu instruktora (teoria) – 60 godzin lekcyjnych. Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu, jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.

4. Uczestnicy część ogólna kursu instruktora rekreacji ruchowej.

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe).

Informacja dot. ewentualnych nieobowiązkowych wykładów, złożeniu dokumentacji oraz egzaminów zostanie przekazana na maile zapisanych uczestników.

5. Cena kursu:

 – Część ogólna 450 zł.

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu, jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.

Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

– Część specjalistyczna 950 zł.

– Koszt egzaminu poprawkowego wynosi 150 zł.

6. Procedura zgłoszenia – część ogólna kursu instruktora rekreacji ruchowej.

Zapisać się na kurs – wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia na stronie.

Zebrać wymagane dokumenty:
– kserokopię ukończenia szkoły średniej, świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,

– kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty),
– 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie,

– wypełnioną i podpisaną własnoręcznie umowę ze Szkołą College Medyczny,

– kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) – np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej,
– kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz,
– powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej „koszulce” A4.

7. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne – część ogólna kursu instruktora rekreacji ruchowej:

– liczba miejsc jest ograniczona,

– o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.