Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

Ukończone 18 lat,
Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza,
Wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
Przesłanie formularza zgłoszeniowego
2 zdjęcia o formacie 35 x 45 mm
Kurs obejmuje 130 – godzinny z podziałem na część ogólną – 60 godz. i część specjalistyczną 70 godz.

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Teoria i metodyka rekreacji
Humanistyczne podstawy rekreacji
Biologiczne podstawy rekreacji
Organizacja i marketing imprez rekreacyjnych
Turystyka
Gimnastyka
Terenowe ćwiczenia rekreacyjne
Gry rekreacyjne
Zespołowe gry sportowe
Część specjalistyczna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Geneza joggingu na świecie i w Polsce, znaczenie joggingu
Teoretyczne podstawy treningu
Struktura treningu
Cele, metody, zasady treningu
Żywienie i dieta w treningu, odnowa biologiczna
Organizacja zawodów i przepisy sędziowskie

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści, wykładowcy i instruktorzy College Medyczny.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne mogą być zwolnione
(na własne życzenie) z uczestnictwa w części ogólnej.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia, zdanie egzaminu oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej stanowi podstawę do wystawienia legitymacji instruktora rekreacji ruchowej Szkoły College Medyczny ze specjalnością fitness – jogging dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

 

CENA:

-450 zł (część ogólna)

-950 zł (część specjalistyczna)