Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

– ukończone 18 lat,
– oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
– wykształcenie średnie udokumentowane świadectwem,
– przesłanie formularza zgłoszeniowego,
– 2 zdjęcia o formacie 35 x 45 mm.
Kurs obejmuje 130 – godzinny z podziałem na część ogólną – 60 godz. i część specjalistyczną – 70 godz.

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Teoria i metodyka rekreacji.
Humanistyczne podstawy rekreacji.
Biologiczne podstawy rekreacji.
Organizacja i marketing imprez rekreacyjnych.
Turystyka.
Gimnastyka.
Terenowe ćwiczenia rekreacyjne.
Gry rekreacyjne.
Zespołowe gry sportowe.

Część specjalistyczna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Geneza joggingu na świecie i w Polsce, znaczenie joggingu.
Teoretyczne podstawy treningu.
Struktura treningu.
Cele, metody, zasady treningu.
Żywienie i dieta w treningu, odnowa biologiczna.
Organizacja zawodów i przepisy sędziowskie.

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści, wykładowcy i instruktorzy College’u Medycznego.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne, mogą być zwolnione
(na własne życzenie) z uczestnictwa w części ogólnej.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia, zdanie egzaminu oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej stanowią podstawę do wystawienia legitymacji instruktora rekreacji ruchowej Szkoły College Medyczny ze specjalnością fitness – jogging dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

 

CENA:

– 450 zł – część ogólna

– 950 zł – część specjalistyczna