Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

– ukończone 18 lat,
– oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
– wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
– przesłanie formularza zgłoszeniowego,
– dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm.

Kurs obejmuje 130 – godzin z podziałem na część ogólną – 60 godz. i część specjalistyczną – 70 godz. (łącznie z egzaminem).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Teoria i metodyka rekreacji.
Humanistyczne podstawy rekreacji.
Biologiczne podstawy rekreacji.
Organizacja i marketing imprez rekreacyjnych.
Turystyka.
Gimnastyka.
Gry rekreacyjne.

Część specjalistyczna obejmuje:

Wykłady – 12 godz.
Ćwiczenia – 44 godz.
Seminarium – 10 godz.
Egzamin – 4 godz.

Wykłady i zajęcia będą prowadzić najlepsi specjaliści i wykładowcy w danej dziedzinie oraz trenerzy i instruktorzy fitness i kulturystyki. Zajęcia odbywać się będą w Kielcach w obiektach College’u Medycznego, a także na terenie jednej z kieleckich sal fitness.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne, mogą być zwolnione (na własne życzenie) z uczestnictwa w części ogólnej.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowią podstawę do wystawienia legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness – nowoczesne formy gimnastyki dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

CENA:

  • 350 zł – część ogólna
  • 950 zł – część specjalistyczna