Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

– ukończone 18 lat,
– oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
– wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
– przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
– dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm.

Kurs obejmuje część ogólną i część specjalistyczną.

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Teoria i metodyka rekreacji.
Humanistyczne podstawy rekreacji.
Biologiczne podstawy rekreacji.
Organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych.
Gry rekreacyjne.
Turystyka.
Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Marketing w działalności instruktora rekreacji.
Gimnastyka.

Część specjalistyczna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Geneza joggingu i nordic walkingu na świecie i w Polsce, znaczenie joggingu i nordic walkingu.
Teoretyczne podstawy treningu.
Struktura treningu.
Cele, metody, zasady treningu.
Żywienie i dieta w treningu, odnowa biologiczna.
Organizacja zawodów i przepisy sędziowskie.
Zadania i cele nordic walkingu i joggingu w rekreacji ruchowej.
Nordic walking jako nowa forma treningu wytrzymałościowego.
Organizacja zajęć nordic walkingu, gry i zabawy w nordic walking.
Organizowanie imprez rekreacyjnych w nordic walking, programowanie, planowanie, marketing, organizacja.

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści, wykładowcy i instruktorzy College’u Medycznego.
W trakcie kursu uczestnicy przygotowują pracę dyplomową.

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia, zdanie egzaminu oraz pozytywna ocena pracy kontrolnej stanowią podstawę do wystawienia legitymacji instruktora rekreacji ruchowej Szkoły College Medyczny ze specjalnością fitness – jogging dającej kwalifikacje zawodowe do prowadzenia samodzielnych zajęć w dziedzinie joggingu.

CENA:

– 450 zł – część ogólna

– 950 zł – część specjalistyczna