Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

Ukończone 18 lat,
Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza,
Wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm
Kurs obejmuje część ogólną i część specjalistyczną.

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Teoria i metodyka rekreacji
Humanistyczne podstawy rekreacji
Biologiczne podstawy rekreacji
Organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych
Gry rekreacyjne
Turystyka
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Marketing w działalności instruktora rekreacji
Gimnastyka

Część specjalistyczna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Geneza joggingu i nordic walking na świecie i w Polsce, znaczenie joggingu i nordic walking
Teoretyczne podstawy treningu
Struktura treningu
Cele, metody, zasady treningu
Żywienie i dieta w treningu, odnowa biologiczna
Organizacja zawodów i przepisy sędziowskie
zadania i cele nordic walking i joggingu w rekreacji ruchowej
Nordic walking jako nowa forma treningu wytrzymałościowego
Organizacja zajęć Nordic walking, gry i zabawy w nordic walking
Organizowanie imprez rekreacyjnych w nordic walking, programowanie, planowanie, marketing, organizacja
Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści, wykładowcy i instruktorzy College Medyczny.
W trakcie kursu uczestnicy przygotowują pracę dyplomową.

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia, zdanie egzaminu oraz pozytywna ocena pracy kontrolnej stanowi podstawę do wystawienia legitymacji instruktora rekreacji ruchowej Szkoły College Medyczny ze specjalnością fitness – jogging dającej kwalifikacje zawodowe do prowadzenia samodzielnych zajęć w dziedzinie joggingu.

CENA:

-450 zł (część ogólna)

-950 zł (część specjalistyczna)