Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

– ukończone 18 lat,
– oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
– wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
– przesłanie formularza zgłoszeniowego,
– dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm.

Kurs obejmuje 130 – godzin z podziałem na część ogólną – 60 godz. i część specjalistyczną – 70 godz. (łącznie z egzaminem).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Teoria i metodyka rekreacji.
Humanistyczne podstawy rekreacji.
Biologiczne podstawy rekreacji.
Organizacja i marketing imprez rekreacyjnych.
Turystyka.
Gimnastyka.
Gry rekreacyjne.

Część specjalistyczna obejmuje:

Wykłady 12 godz.
Ćwiczenia 44 godz.
Seminarium 10 godz.
Egzamin 4 godz.

Wykłady i zajęcia będą prowadzić najlepsi specjaliści i wykładowcy w danej dziedzinie oraz trenerzy i instruktorzy karate, judo i samoobrony. Zajęcia odbywać się będą w Kielcach w obiektach College’u Medycznego, a także na terenie jednej z wielu kieleckich sal gimnastycznych.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne, mogą być zwolnione (na własne życzenie) z uczestnictwa w części ogólnej.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowią podstawę do wystawienia legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością samoobrona dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

CENA:
– 450 zł – część ogólna
– 950 zł – część specjalistyczna