Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

Ukończone 18 lat,
Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza,
Wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
Przesłanie formularza zgłoszeniowego
2 zdjęcia o formacie 35 x 45 mm
Kurs obejmuje 90 – godzinny z podziałem na część ogólną – 60 godz. i część specjalistyczną 30 godz.

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Teoria i metodyka rekreacji
Humanistyczne podstawy rekreacji
Biologiczne podstawy rekreacji
Organizacja i marketing imprez rekreacyjnych
Turystyka
Gry rekreacyjne
Zespołowe gry sportowe
Część specjalistyczna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Program szkolenia dla nauczycieli:

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć warsztatowych podzielonych na trzy
główne bloki tematyczne. Program został opracowany w taki sposób aby
dać nauczycielom podstawowy warsztat pracy przydatny zarówno podczas
zajęć wychowania fizycznego, jak i tworzenia programów artystycznych
związanych z uroczystościami szkolnymi.

Tematyka:

Podstawy techniki tanecznej
ćwiczenia rozciągające, wzmacniające,
budujące koordynacje ruchową
zabawy ruchowe integrujące grupę
Podstawowe kroki i elementy taneczne:
podstawy ruchu scenicznego i inscenizacji tanecznej
polskie tańce narodowe (krakowiak, polonez, kujawiak)
podstawy tańca towarzyskiego (walc, cha cha)
Kompozycja taneczna:
rola utworu muzycznego w tworzeniu układu ruchowego
tworzenie prostych układów tanecznych

Wykłady i zajęcia będą prowadzić najlepsi specjaliści i wykładowcy w danej dziedzinie oraz trenerzy i instruktorzy tańca. Zajęcia odbywać się będą w Kielcach na obiektach College Medyczny.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne mogą być zwolnione (na własne życzenie) z uczestnictwa w części ogólnej.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystawienia legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością – Taniec, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

 

CENA:

-450 zł (część ogólna)

-950 zł (część specjalistyczna)