Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

– ukończone 18 lat,
– oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
– wykształcenie średnie udokumentowane świadectwem,
– przesłanie formularza zgłoszeniowego,
– 2 zdjęcia o formacie 35 x 45 mm.

Kurs obejmuje 90 – godzinny z podziałem na część ogólną – 60 godz. i część specjalistyczną – 30 godz.

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Teoria i metodyka rekreacji.
Humanistyczne podstawy rekreacji.
Biologiczne podstawy rekreacji.
Organizacja i marketing imprez rekreacyjnych.
Turystyka.
Gry rekreacyjne.
Zespołowe gry sportowe.
Część specjalistyczna obejmuje następujące bloki tematyczne.

Program szkolenia dla nauczycieli:

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć warsztatowych podzielonych na trzy główne bloki tematyczne. Program został opracowany w taki sposób, aby dać nauczycielom podstawowy warsztat pracy przydatny zarówno podczas
zajęć wychowania fizycznego, jak i tworzenia programów artystycznych związanych z uroczystościami szkolnymi.

Tematyka:

1. Podstawy techniki tanecznej.
– ćwiczenia rozciągające, wzmacniające,
– budujące koordynacje ruchową,
– zabawy ruchowe integrujące grupę.
2. Podstawowe kroki i elementy taneczne:
– podstawy ruchu scenicznego i inscenizacji tanecznej,
– polskie tańce narodowe (krakowiak, polonez, kujawiak),
– podstawy tańca towarzyskiego (walc, cha cha).
3. Kompozycja taneczna:
– rola utworu muzycznego w tworzeniu układu ruchowego,
– tworzenie prostych układów tanecznych.

Wykłady i zajęcia będą prowadzić najlepsi specjaliści i wykładowcy w danej dziedzinie oraz trenerzy i instruktorzy tańca. Zajęcia odbywać się będą w Kielcach w obiektach College’u Medycznego.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne, mogą być zwolnione (na własne życzenie) z uczestnictwa w części ogólnej.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowią podstawę do wystawienia legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością – taniec dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

CENA:

– 450 zł – część ogólna

– 950 zł – część specjalistyczna