Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

Ukończone 18 lat,
Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza,
Wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
Umiejętność jazdy konnej
Przesłanie formularza zgłoszeniowego
2 zdjęcia o formacie 35 x 45 mm

Kurs obejmuje 130 godziny z podziałem na część ogólną – 60 godz. i część specjalistyczną 70 godz. (łącznie z egzaminem).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Teoria i metodyka rekreacji
Humanistyczne podstawy rekreacji
Biologiczne podstawy rekreacji
Organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych
Gry rekreacyjne
Turystyka
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Marketing w działalności instruktora rekreacji
Gimnastyka
Część specjalistyczna obejmuje

Wykłady 12 godz.
Ćwiczenia 44 godz.
Seminarium 10 godz.
Egzamin 4 godz.
Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy Szkoły College Medyczny oraz trenerzy i instruktorzy jazdy konnej z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia odbywać się będą w jednym z kieleckich ośrodków sportów konnych w kilku sesjach zjazdowych (weekendowych) w przypadku kursu dochodzącego i dwutygodniowego zjazdu w przypadku kursu stacjonarnego.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne mogą być zwolnione (na własne życzenie) z uczestnictwa w części ogólnej.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wydania  legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

CENA:

-450 zł (część ogólna)

-950 zł (część specjalistyczna)