Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w specjalności profilaktyka zdrowotna 50+

Spróbuj zostać instruktorem.

Nowa specjalność w rekreacji ruchowej.

Szkoła College Medyczny organizuje kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności profilaktyka zdrowotna 50+. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, które poprawiałyby oraz utrzymywałyby pożądaną sprawność fizyczną osób dojrzałych.

Z części ogólnej zwolnione są osoby posiadające legitymację instruktora rekreacji ruchowej w innej specjalności wydaną przez MSiT, mają tytuł mgra AWF lub Szkołę College Medyczny.

Kurs zostanie przeprowadzony w Kielcach w systemie weekendowym.

Po ukończonym kursie absolwent otrzyma legitymację wydaną przez Centrum Kształcenia Ustawicznego College Medyczny. Jest to tytuł zawodowy uprawniający do samodzielnego prowadzenia zajęć ruchowych z osobami dojrzałymi.

Zapraszamy do udziału!

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

– ukończone 18 lat,
– oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
– wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
– przesłanie formularza zgłoszeniowego,
– dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm.

Kurs obejmuje 130 – godzin z podziałem na część ogólną – 60 godz. i część specjalistyczną – 70 godz. (łącznie z egzaminem).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Teoria i metodyka rekreacji.
Humanistyczne podstawy rekreacji.
Biologiczne podstawy rekreacji.
Organizacja i marketing imprez rekreacyjnych.
Turystyka.
Gimnastyka.
Gry rekreacyjne.

Część specjalistyczna obejmuje:

Wykłady -12 godz.
Ćwiczenia – 44 godz.
Seminarium – 10 godz.
Egzamin – 4 godz.

CENA:

– 450 zł – część ogólna

– 950 zł – część specjalistyczna