Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

Ukończone 18 lat,
Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
Wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
Umiejętność jazdy na snowboardzie
Przesłanie formularza zgłoszeniowego
Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm
Kurs obejmuje 130 – godzin z podziałem na część ogólną – 60 godz. i część specjalistyczną 70 godz. (łącznie z egzaminem).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Teoria i metodyka rekreacji
Humanistyczne podstawy rekreacji
Biologiczne podstawy rekreacji
Organizacja i marketing imprez rekreacyjnych
Turystyka
Gimnastyka
Gry rekreacyjne

Część specjalistyczna obejmuje:

Wykłady 12 godz.
Ćwiczenia 44 godz.
Seminarium 10 godz.
Egzamin 4 godz.
Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy Szkoły College Medyczny trenerzy i instruktorzy narciarstwa i snowboardu.

Zajęcia odbywać się będą w Kielcach na obiektach Szkoły College Medyczny i kieleckich stokach narciarskich.

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia do Szkoły College Medyczny o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością snowboard, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

CENA:

-450 zł (część ogólna)

-950 zł (część specjalistyczna)