Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

– ukończone 18 lat,
– oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
– wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
– umiejętność gry w tenisa,
– dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm (podpisane tylko imieniem i nazwiskiem).

Kurs obejmuje 130 – godzin z podziałem na część ogólną – 60 godz. i część specjalistyczną – 70 godz. (łącznie z egzaminem).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Teoria i metodyka rekreacji.
Humanistyczne podstawy rekreacji.
Biologiczne podstawy rekreacji.
Organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych.
Gry rekreacyjne.
Turystyka.
Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Marketing w działalności instruktora rekreacji.
Gimnastyka.

Część specjalistyczna obejmuje:

Wykłady -12 godz.
Ćwiczenia – 44 godz.
Seminarium – 10 godz.
Egzamin – 4 godz.

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy Centrum Kształcenia Ustawicznego College Medyczny oraz trenerzy i instruktorzy tenisa.
Zajęcia odbywać się będą w Kielcach przy ul. Wesołej 19 w salach wykładowych Szkoły College Medyczny, a także na kieleckich kortach tenisowych.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne, mogą nie uczestniczyć (na własne życzenie) w części ogólnej, co nie zwalnia z odpłatności i z egzaminów końcowych.

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowią podstawę do wydania legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością tenis dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

CENA:

– 450 zł – część ogólna

– 950 zł – część specjalistyczna