Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

Ukończone 18 lat,
Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
Wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
Umiejętność gry w tenisa
Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm (podpisane tylko imieniem i nazwiskiem)
Kurs obejmuje 130 – godzin z podziałem na część ogólną – 60 godz. i część specjalistyczną 70 godz. (łącznie z egzaminem).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Teoria i metodyka rekreacji
Humanistyczne podstawy rekreacji
Biologiczne podstawy rekreacji
Organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych
Gry rekreacyjne
Turystyka
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Marketing w działalności instruktora rekreacji
Gimnastyka
Część specjalistyczna obejmuje

Wykłady 12 godz.
Ćwiczenia 44 godz.
Seminarium 10 godz.
Egzamin 4 godz.
Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy Centrum Kształcenia Ustawicznego College Medyczny oraz trenerzy i instruktorzy tenisa.
Zajęcia odbywać się będą w Kielcach przy ul. Wesołej 19 w salach wykładowych Szkoły College Medyczny, a także na kieleckich kortach tenisowych.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne mogą być zwolnione (na własne życzenie) z uczestnictwa w części ogólnej, co nie zwalnia z odpłatności i z egzaminów końcowych.

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wydania legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością tenis, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

 

CENA:

-450 zł (część ogólna)

-950 zł (część specjalistyczna)