Kurs MENEDŻERA SPORTU organizowany jest systemem weekendowym (8 zjazdów),  systemem e-learningowym, łączonym (4 zjazdy weekendowe + e-learning) lub intensywnym (2 tygodnie).

ORGANIZATOR:
PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCYNY

KRYTERIA NABORU:
– ukończone 18 lat,
– wykształcenie średnie lub wyższe.

PROGRAM:
Wykłady:
1. Europejski system sportu.
2. Organizacja.
3. Marketing w systemie KF.
4. Psychologia menedżerów sportu.
5. Wstęp do historii sportu.
6. Zarządzanie instytucjami sportowo-rekreacyjnymi.
7. Wstęp do socjologii zarządzania.
8. Organizacja imprez sportowych i zarządzanie biurem.
9. Negocjacje i erystyka w sporcie.
10. Wstęp do zarządzania finansami w sporcie.
11. Zarządzanie obiektami sportowymi.
12. Prawo sportowe.
13. Rekreacja i fitness w KF.
14. Odnowa biologiczna w sporcie.
15. Protokół, ceremoniał, etykieta w sporcie.
16. Organizatoryka w sporcie.
17. Wstęp do logistyki sportu.
18. Public relations w sporcie.
19. Wizerunek menedżera sportu i jego firmy.
20. Seminarium dyplomowe.

3. Warunki ukończenia kursu:
– Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych.
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych.
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz dyplom menedżera sportu wydany przez
Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny.

 

LICZBA GODZIN: 70 
CENA: 1600 zł

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2. świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni,
3. 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm.