Kurs MENADŻERA SPORTU organizowany jest systemem weekendowym (8 zjazdów),  systemem e-learningowym, łączonym (4 zjazdy weekendowe + e-learning) lub intensywnym (2 tygodnie).

ORGANIZATOR:
PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICŻNEGO COLLEGE MEDYCYNY

KRYTERIA NABORU:
– ukończone 18 lat,
– wykształcenie średnie lub wyższe

PROGRAM:
Wykłady:
1. Europejski system sportu
2. Organizacja
3. Marketing w systemie K.F.
4. Psychologia menedżerów sportu
5. Wstęp do historii sportu
6. Zarządzanie instytucjami sportowo-rekreacyjnymi
7. Wstęp do socjologii zarządzania
8. Organizacja imprez sportowych i zarządzanie biurem
9. Negocjacje i erystyka w sporcie
10.Wstęp do zarządzania finansami w sporcie
11.Zarządzanie obiektami sportowymi
12.Prawo sportowe
13.Rekreacja i fitness w KF
14.Odnowa biologiczna w sporcie
15.Protokół , ceremoniał, etykieta w sporcie
16.Organizatoryka w sporcie
17.Wstęp do logistyki sportu
18.Public relation w sporcie
19.Wizerunek menedżera sportu i jego firmy
20.Seminarium dyplomowe

3. Warunki ukończenia kursu:
– Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych,
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, oraz dyplom Menadżera Sportu wydany przez
Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny.

LICZBA GODZIN:

70 godz
CENA:

1600 zł

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm