Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

Wymagania:

Minimum wykształcenie wyższe zawodowe (licencjackie)

 

Odbiorcy oferty edukacyjnej:

– nauczyciele uczący przedmiotu “Edukacja dla bezpieczeństwa”;
– nauczyciele, którzy ukończyli studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i nie uzyskali kwalifikacji do nauczania
– pierwszej pomocy;

– osoby, które uczą pierwszej pomocy w szkołach nauki jazdy;
– inspektorzy BHP, którzy uczą pierwszej pomocy w ramach szkoleń BHP;
– inne osoby z wykształceniem wyższym, które chcą uczyć pierwszej pomocy;
– osoby, które chcą prowadzić szkolenia dla pracowników firm, urzędów i Instytucji.

 Zajęcia prowadzone są przez lekarza, ratownika medycznego, instruktorów pierwszej pomocy lub pielęgniarkę (aby uczestnik mógł uzyskać zaświadczenie nadające tytuł instruktora pierwszej pomocy szkoły College Medyczny).

 

Cel główny szkolenia:

Zdobycie umiejętności oraz uprawnień do samodzielnego prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

 

Cele szczegółowe:

Zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Samodzielne prezentowanie wiedzy, algorytmów i scenariuszy zdobytych podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.


Szczegóły kształcenia:

Uczestnik bierze udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Proponujemy dla nauczycieli wersje krótszą w bardzo atrakcyjnej cenie.
Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w  sprawie  przygotowania  nauczycieli  do  prowadzenia  zajęć  edukacyjnych  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy (DzU nr 139, poz. 1132).

Ilość godzin: 30 
Cena: 499 zł

 

Treści programowe:

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY:

– podstawy anatomii i fizjologii człowieka;
– wezwanie pomocy;
– bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego;
zadławienia;
– poszkodowany nieprzytomny;
– zatrucia;
– podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
– urazy;
– tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
– unieruchomienie złamanych kończyn i podejrzenie złamania kości oraz zwichnięcia;
– postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania;
– prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego;
– inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego;
– ewakuacja ze strefy zagrożenia;
– wsparcie psychiczne poszkodowanego;
– udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
EGZAMIN / ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU

 

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym składanym przed 3-osobową komisją egzaminacyjną.

 

Egzamin teoretyczny:

Składa się z 30 pytań testowych wybieranych z bazy 90 pytań ułożonych przez zespół ekspertów Ministerstwa Zdrowia. Pozytywny wynik egzaminu testowego uczestnik uzyskuje przy prawidłowej odpowiedzi na min 90% pytań (co najmniej 27 punktów).
Egzamin praktyczny:

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego uczestnicy przystępują pojedynczo do egzaminu praktycznego składającego się z 3 stacji o różnej tematyce.

 

Zaświadczenie ukończenia kursu:

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnikom kursu zostają wydane zaświadczenia ukończenia kursu poświadczające nabyte kwalifikacje.

 

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe;
  • wyposażone sale;
  • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN);
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł;
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

 

Podstawa prawna kursu

art. 8 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU nr 191, poz. 1410, z pózn. zm.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (DzU nr 139, poz. 1132).

Ważne uwagi:
W dniu 26 sierpnia 2009 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Rozporządzenie to obowiązuje od 1 września 2009 roku i określa zasady organizacji szkoleń nadających kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy dla nauczycieli, którzy nie posiadają wykształcenia medycznego.

Z dniem 1 września 2010 roku kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy będą posiadały osoby legitymujące się zaświadczeniem uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy).

pobrane

Pytania do egzaminu IPP

ZESTAW PYTAŃ DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU znajduje się w również w zakładce druki do pobrania

SZKOLENIA NADAJĄCEGO KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY

PODSTAWA PRAWNA SZKOLENIA DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ UZYSKAĆ KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (DzU nr 139, poz. 1132).
§ 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU nr 50, poz. 400).
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU nr 191, poz. 1410, z pózn. zm.).

W zakładce galeria zamieszczona jest zgoda Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i wzór wydawanych zaświadczeń ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r.