Warunki uczestnictwa: 

 • Minimum wykształcenie wyższe zawodowe (licencjackie) 
 • Ukończone 18 lat;
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
 • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w sekretariacie College Medyczny);
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

Cel szkolenia:  

Zdobycie umiejętności oraz uprawnień do samodzielnego prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.  

Grupa docelowa: 

– nauczyciele uczący przedmiotu “Edukacja dla bezpieczeństwa”; 

– nauczyciele, którzy ukończyli studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i nie uzyskali kwalifikacji do nauczania 

– pierwszej pomocy; 

– osoby, które uczą pierwszej pomocy w szkołach nauki jazdy; 

– inspektorzy BHP, którzy uczą pierwszej pomocy w ramach szkoleń BHP; 

– inne osoby z wykształceniem wyższym, które chcą uczyć pierwszej pomocy; 

– osoby, które chcą prowadzić szkolenia dla pracowników firm, urzędów i Instytucji. 

 Zajęcia prowadzone są przez lekarza, ratownika medycznego, instruktorów pierwszej pomocy lub pielęgniarkę (aby uczestnik mógł uzyskać zaświadczenie nadające tytuł instruktora pierwszej pomocy szkoły College Medyczny). 

 

Treści programowe: 

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY: 

– podstawy anatomii i fizjologii człowieka; 

– wezwanie pomocy; 

– bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego; 

– zadławienia; 

– poszkodowany nieprzytomny; 

– zatrucia; 

– podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa; 

– urazy; 

– tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran; 

– unieruchomienie złamanych kończyn i podejrzenie złamania kości oraz zwichnięcia; 

– postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania; 

– prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego; 

– inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

– ewakuacja ze strefy zagrożenia; 

– wsparcie psychiczne poszkodowanego; 

– udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych. 

 

EGZAMIN / ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU 

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym składanym przed 3-osobową komisją egzaminacyjną. 

 • Egzamin teoretyczny: 

Składa się z 30 pytań testowych wybieranych z bazy 90 pytań ułożonych przez zespół ekspertów Ministerstwa Zdrowia. Pozytywny wynik egzaminu testowego uczestnik uzyskuje przy prawidłowej odpowiedzi na min 90% pytań (co najmniej 27 punktów). 

 • Egzamin praktyczny: 

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego uczestnicy przystępują pojedynczo do egzaminu praktycznego składającego się z 3 stacji o różnej tematyce. 

Efekty uczenia się: 

Zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  

Samodzielne prezentowanie wiedzy, algorytmów i scenariuszy zdobytych podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. 

Liczba godzin: 30 godzin

Cena szkolenia: 599zł

Zapewniamy: 

 • materiały szkoleniowe; 
 • wyposażone sale; 
 • kameralne grupy. 

Po kursie uczestnik otrzymuje: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), 
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł, 
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.