Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

WYMAGANIA

Minimum wyższe wykształcenie zawodowe (licencjackie).

ODBIORCY OFERTY EDUKACYJNEJ:

– nauczyciele uczący przedmiotu “Edukacja dla bezpieczeństwa”;
– nauczyciele, którzy ukończyli studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i nie uzyskali kwalifikacji do nauczania – pierwszej pomocy;
– osoby, które uczą pierwszej pomocy w Szkołach Nauki Jazdy;
– inspektorzy BHP, którzy uczą pierwszej pomocy w ramach szkoleń BHP;
– inne osoby z wykształceniem wyższym, które chcą uczyć pierwszej pomocy
– osoby, które chcą prowadzić szkolenia dla pracowników firm, urzędów i Instytucji.
– Zajęcia prowadzone są przez lekarza, ratownika medycznego, instruktorów Pierwszej Pomocy lub pielęgniarkę (aby uczestnik mógł uzyskać zaświadczenie nadające tytuł Instruktora Pierwszej Pomocy Szkoły College Medyczny).

PROMOCYJNE CENY dla pełnego szkolenia z akredytacją Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty

799 zł – Kurs instruktora pierwszej pomocy College Medyczny + szkolenie i egzamin.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

(W nazwie kursu proszę podać Kurs Instruktor Pierwszej Pomocy)

SZCZEGÓŁY KSZTAŁCENIA
Liczba godzin – 60
Uczestnik bierze udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Proponujemy dla nauczycieli wersje krótszą w bardzo atrakcyjnej cenie.
Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz. 1132);
Ilość godzin: 30 
Cena: 300 zł

W cenie koszt szkolenia, egzamin, materiały szkoleniowe i zaświadczenia.

Dla uczestników kursu KPP Cena: 250 zł

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

– Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
– Wezwanie pomocy
– Bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego
– Zadławienia
– Poszkodowany nieprzytomny
– Zatrucia
– Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa
– Urazy
– Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
– Unieruchomienie złamanych kończyn i podejrzenie złamania kości oraz zwichnięcia
– Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania
– Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
– Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
– Ewakuacja ze strefy zagrożenia
– Wsparcie psychiczne poszkodowanego
– Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
EGZAMIN / ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU

Kurs kończy się Egzaminem teoretycznym i praktycznym składanym przed 3 osobową Komisją Egzaminacyjną.

Egzamin teoretyczny:

Składa się z 30 pytań testowych wybieranych z bazy 90 pytań ułożonych przez Zespół Ekspertów Ministerstwa Zdrowia. Pozytywny wynik Egzaminu testowego uczestnik uzyskuje przy prawidłowej odpowiedzi na min 90% pytań (min. 27 punktów).
Egzamin praktyczny:

Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu teoretycznego uczestnicy przystępują pojedynczo do Egzaminu Praktycznego składającego się z 3 stacji o różnej tematyce.

ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU

Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu, uczestnikom Kursu zostają wydane Zaświadczenia Ukończenia Kursu poświadczające nabyte kwalifikacje.

PODSTAWA PRAWNA KURSU

art. 8 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pózn. zm.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132);

WAŻNE UWAGI
W dniu 26 sierpnia 2009 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Rozporządzenie to obowiązuje od 1 września 2009 roku i określa zasady organizacji szkoleń nadających kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy dla nauczycieli, którzy nie posiadają wykształcenia medycznego.

Z dniem 1 września 2010 roku, kwalifikacje do do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy będą posiadały osoby legitymujące się zaświadczeniem uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy).

pobrane

Pytania do egzaminu IPP

 

 

ZESTAW PYTAŃ DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU znajduje się w również w zakładce

druki do pobrania

SZKOLENIA NADAJĄCEGO KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY

 

PODSTAWA PRAWNA SZKOLENIA DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ UZYSKAĆ KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132);
§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400);
ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pózn. zm.).

W zakładce galeria zamieszczona jest zgoda Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i wzór wydawanych zaświadczeń ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r.