Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

WYMAGANIA

Minimum wyższe wykształcenie zawodowe (licencjackie).

ODBIORCY OFERTY EDUKACYJNEJ:

– nauczyciele uczący przedmiotu “Edukacja dla bezpieczeństwa”;
– nauczyciele, którzy ukończyli studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i nie uzyskali kwalifikacji do nauczania – pierwszej pomocy;
– osoby, które uczą pierwszej pomocy w Szkołach Nauki Jazdy;
– inspektorzy BHP, którzy uczą pierwszej pomocy w ramach szkoleń BHP;
– inne osoby z wykształceniem wyższym, które chcą uczyć pierwszej pomocy
– osoby, które chcą prowadzić szkolenia dla pracowników firm, urzędów i Instytucji.
– Zajęcia prowadzone są przez lekarza, ratownika medycznego, instruktorów Pierwszej Pomocy lub pielęgniarkę (aby uczestnik mógł uzyskać zaświadczenie nadające tytuł Instruktora Pierwszej Pomocy Szkoły College Medyczny).

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

(W nazwie kursu proszę podać Kurs Instruktor Pierwszej Pomocy)

SZCZEGÓŁY KSZTAŁCENIA

Uczestnik bierze udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Proponujemy dla nauczycieli wersje krótszą w bardzo atrakcyjnej cenie.
Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz. 1132);

Ilość godzin: 30 
Cena: 499 zł

W cenie koszt szkolenia, egzamin, materiały szkoleniowe i zaświadczenia.

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

– Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
– Wezwanie pomocy
– Bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego
– Zadławienia
– Poszkodowany nieprzytomny
– Zatrucia
– Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa
– Urazy
– Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
– Unieruchomienie złamanych kończyn i podejrzenie złamania kości oraz zwichnięcia
– Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania
– Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
– Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
– Ewakuacja ze strefy zagrożenia
– Wsparcie psychiczne poszkodowanego
– Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
EGZAMIN / ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU

Kurs kończy się Egzaminem teoretycznym i praktycznym składanym przed 3 osobową Komisją Egzaminacyjną.

Egzamin teoretyczny:

Składa się z 30 pytań testowych wybieranych z bazy 90 pytań ułożonych przez Zespół Ekspertów Ministerstwa Zdrowia. Pozytywny wynik Egzaminu testowego uczestnik uzyskuje przy prawidłowej odpowiedzi na min 90% pytań (min. 27 punktów).
Egzamin praktyczny:

Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu teoretycznego uczestnicy przystępują pojedynczo do Egzaminu Praktycznego składającego się z 3 stacji o różnej tematyce.

ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU

Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu, uczestnikom Kursu zostają wydane Zaświadczenia Ukończenia Kursu poświadczające nabyte kwalifikacje.

PODSTAWA PRAWNA KURSU

art. 8 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pózn. zm.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132);

WAŻNE UWAGI
W dniu 26 sierpnia 2009 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Rozporządzenie to obowiązuje od 1 września 2009 roku i określa zasady organizacji szkoleń nadających kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy dla nauczycieli, którzy nie posiadają wykształcenia medycznego.

Z dniem 1 września 2010 roku, kwalifikacje do do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy będą posiadały osoby legitymujące się zaświadczeniem uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy).

pobrane

Pytania do egzaminu IPP

 

 

ZESTAW PYTAŃ DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU znajduje się w również w zakładce

druki do pobrania

SZKOLENIA NADAJĄCEGO KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY

 

PODSTAWA PRAWNA SZKOLENIA DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ UZYSKAĆ KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132);
§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400);
ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pózn. zm.).

W zakładce galeria zamieszczona jest zgoda Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i wzór wydawanych zaświadczeń ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r.