ZAPRASZAMY NA KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY!

Zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 r.

Cena: 790 zł

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób na kurs: cena kursu za osobę 700 zł.

 

Wymagania:

– ukończone 18 lat;

– brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie.

CELE KURSU:

Głównym celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych i terapeutycznych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom pogotowia ratunkowego.
Uczestnicy kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego, których obowiązkiem jest nie tylko pomoc poszkodowanemu przy użyciu profesjonalnego sprzętu ratunkowego, ale także kierowanie działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia.

PODSTAWA PRAWNA

– Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. od 13 do 17).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

ZAKRES TEMATYCZNY KURSU:

Kurs realizuje 66-godzinny program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

EGZAMIN/ZAŚWIADCZENIE

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego (zaznaczenie min. 90% prawidłowych odpowiedzi, czyli uzyskanie co najmniej 27 punktów na teście), przeprowadzany jest egzamin praktyczny.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

– dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy,
– resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie do nauki pierwszej pomocy.
W przypadku gdy osoba zdająca nie zaliczy egzaminu lub nie przystąpi do niego z ważnych przyczyn losowych, możliwe jest wyznaczenie kolejnego terminu. Egzamin można powtarzać 2 razy.

Po odbyciu szkolenia w przypadku niezaliczenia egzaminu lub nieobecności na egzaminie, uczestnik otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w kursie KPP, które po zaliczonym pozytywnie egzaminie zostaje zamienione na zaświadczenie ukończenia kursu KPP z nadaniem tytułu ratownika.

Zaświadczenia zostają wydane uczestnikom w dzień egzaminu lub zostają przesłane na wskazany przez uczestnika adres.

W zakładce druki do pobrania możecie Państwo pobrać przykładowe pytania egzaminacyjne opracowane przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Ze znajdujących się tam 201 pytań 30 zostaje wybranych do testu egzaminacyjnego kończącego kurs KPP.

Program kursu:
Lp. Temat Godziny
T P R
1 Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne 1 1
2 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 2 1 3
3 Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 2 3 5
4 Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego; badanie wstępne oraz szczegółowe 2 2 4
5 Poszkodowany nieprzytomny 1 1 2
6 Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne) 2 8 10
7 Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 1 2 3
8 Wstrząs 2 2
9 Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie 2 2
10 Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn 3 8 11
11 Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe 2 1 3
12 Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka 2 4 6
13 Ewakuacja ze strefy zagrożenia 2 2 4
14 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych 7 7
15 Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych 1 2 3
16 Zajęcia do dyspozycji prowadzących
Ogółem 25 41 66

T – teoria, P – praktyka, R– razem

Czym jest kurs kwalifikowany?
Jest to pierwszy i jedyny w Polsce kurs realizowany na mocy ustawy mający umocowanie w przepisach prawa polskiego.
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje tytuł ratownika w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Szkolenie przygotowane dla służb ratunkowych przez centrum ratownictwa poszerzone zostało o tematykę związaną z organizacją służb ratunkowych, zasadami ich zarządzania, szkolenia oraz wyposażenia.
Prowadzimy seminaria oraz wykłady związane z organizacją pomocy medycznej w wypadku masowym, prowadzeniu działań ratunkowych w trakcie działań taktycznych służb, a także prowadzenia działań ratunkowych w obliczu aktu terroru.
Kurs trwa 66 godzin i określony jest ramowym programem kursu opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia.
Aż 42 godziny kursu poświęcone są na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych.
Kurs realizuje zespół instruktorów (lekarzy, ratowników i psychologów) z dużym doświadczeniem z zakresu medycyny ratunkowej.

Kurs pozwala:

–  znacząco podnieść kwalifikacje zawodowe pracowników służb ratunkowych;
–  posiąść najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ratownictwa specjalistycznego;
–  standaryzować szkolenie zespołów ratownictwa oraz straży pożarnej;
– włączyć służby jednostki w działanie Ogólnopolskiego Krajowego Systemu Ratownictwa Medycznego (szpitalnych oddziałów ratunkowych, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji, wojska i innych służb emergencyjnych).
Wszystkie kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego College Medyczny pozwalają na uzyskanie tytułu ratownika w świetle ustawy o Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego i tym samym uzyskać najwyższy możliwy stopień wyszkolenia w zakresie ratownictwa dostępny dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

– Daje tytuł RATOWNIKA – w polskim systemie ratownictwa medycznego.

– Kurs, za który otrzymuje się punkty w służbach mundurowych STRAŻ POŻARNA, POLICJA, STRAŻ MIEJSKA.

– Kurs wymagany w STRAŻY POŻARNEJ.

– Dodatkowe punkty do szkoły mundurowej i pracy w STRAŻY POŻARNEJ.

– Kurs, który muszą ukończyć ratownicy WOPR, GOPR, TOPR itd., żeby móc pracować zawodowo, często traktowany jako unifikacja ratownicza.

– KPP – to w niektórych województwach patent przydatny w ratownictwie wodnym.

– Uprawnienie, które jest wymagane do pracy np. jako kierowca karetki.

– Po ukończeniu tego kursu (mając stopień młodszego i wodnego ratownika WOPR) zostaje się zawodowym RATOWNIKIEM WOPR.

DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP 10 OSOBOWYCH
jesteśmy w stanie zorganizować egzamin i kurs w dowolnym miejscu.
BEZPŁATNY KURS DLA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ GRUPĘ POWYŻEJ 10 OSÓB!
RABATY dla mniejszych grup!

Zapraszamy Państwa do udziału w kursie i otrzymanie tytułu ratownika systemu na mocy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny posiada zgodę Wojewody Świętokrzyskiego.

Dla nauczycieli oferujemy:

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (DzU nr 139, poz. 1132).

Ilość godzin: 30

W cenie koszt szkolenia, egzamin, materiały szkoleniowe i zaświadczenia.

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Na podstawie art. 13 ust. 8 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU nr 191, poz.1410) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) ramowy program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej ,,kursem”;

2) kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej kurs;

3) sposób przeprowadzania egzaminu kończącego kurs;

4) skład, tryb powoływania i odwoływania komisji egzaminacyjnej;

5) okres ważności i wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika, zwanego dalej ,,zaświadczeniem”.

§ 2.
Ramowy program kursu stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny, posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych.

2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie:

1) psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego, prowadzi psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe;

2) ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego i wysokościowego, prowadzi osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w danym rodzaju ratownictwa.

3. Kierownikiem merytorycznym kursu, odpowiedzialnym za realizację kursu, zgodnie z ramowym programem kursu, może być osoba, o której mowa w ust. 1.

§ 4.
1. Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
2. Do egzaminu może przystąpić osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1) odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu;

2) posiada zaświadczenie, które utraciło ważność oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej ,,ustawą”, lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem.

3. Egzamin przeprowadzany jest z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu.

4. Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.
5. Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie.

6. Miejsca i terminy egzaminu teoretycznego i praktycznego ustala kierownik merytoryczny kursu w porozumieniu z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej „komisją”.

§ 5
1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję, spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, działające na podstawie odrębnych przepisów i podanych do publicznej informacji na stronach internetowych Centrum Egzaminów Medycznych.

2. Karty testowe są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie oraz dostarczane na miejsce egzaminu teoretycznego przez kierownika merytorycznego kursu w dniu, w którym ma być przeprowadzony egzamin.

3. Karty testowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby nieuprawnione. Usunięcie zabezpieczeń i ujawnienie treści kart testowych następuje w sali egzaminacyjnej po rozpoczęciu egzaminu teoretycznego w obecności osób zdających.

4. W trakcie egzaminu teoretycznego zabronione jest wynoszenie lub usuwanie w inny sposób karty testowej z sali egzaminacyjnej.

5. Odpowiedzi na zadania testowe udziela się wyłącznie na karcie testowej.

6. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% zadań testowych zawartych w karcie testowej.

7. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.

§ 6.
1. Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

1) dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz

2) resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.

2. Wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1, oceniane jest odrębnie przez każdego członka komisji, posługującego się następującą skalą ocen: 5 (bardzo dobry), 4,5 (dobry plus), 4 (dobry), 3,5 (dostateczny plus), 3 (dostateczny), 2 (niedostateczny).
3. Ocena niedostateczna zostaje postawiona, gdy opowie się za nią co najmniej 75% składu komisji.

4. Oceną końcową za egzamin praktyczny jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych, uzyskanych od poszczególnych członków komisji zaokrąglona do oceny, o której mowa w ust. 2, z tym, że egzamin praktyczny uznaje się za zaliczony, jeżeli osoba zdająca otrzyma ocenę co najmniej dostateczną.

§ 7.
W przypadku gdy osoba zdająca nie zaliczy w całości lub w części egzaminu lub nie przystąpi do niego w całości lub w jego części, z ważnych przyczyn losowych, może ona przystąpić do egzaminu lub jego części w następnym terminie, nie więcej jednak niż 2 razy.

§ 8.
1. Egzamin jest przeprowadzany przez komisję składającą się z trzech osób:

1) konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej właściwego ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego kurs lub wskazanego przez niego lekarza systemu jako przewodniczącego;

2) lekarza, który jest przedstawicielem właściwej dla uczestników kursu jednostki współpracującej z systemem, o której mowa w art. 15 ust. 1 lub 2 ustawy;

3) osoby, o której mowa w § 3 ust. 1.

2. Członków komisji powołuje i odwołuje kierownik podmiotu prowadzącego kurs.
3. W skład komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, która składa egzamin.

§ 9.
1. Osobie, która odbyła kurs i złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu prowadzącego kurs wydaje zaświadczenie.

2. Zaświadczanie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.
3. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 10.
1. Osoby, które uzyskały uprawnienia ratownika przed dniem wejścia w życie ustawy mogą przystąpić do egzaminu, o którym mowa w § 4, nie później niż w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Osoby, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, uzyskały zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu lub rozpoczęły kurs zgodnie z przepisami obowiązującymi w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, mogą przystąpić do egzaminu, o którym mowa w § 4, nie później niż w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3. Osoby, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoczęły kursy z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu składają egzamin według przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej  – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (DzU nr 131, poz. 924).