Adresaci:

Kurs skierowany jest do osób z wykształceniem minimum średnim, które chcą podjąć pracę zawodową w placówkach medycznych, ośrodkach zdrowia, gabinetach lekarskich, szpitalach, sanatoriach, oraz tych, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Wykonywanie zawodu rejestratorka/sekretarka medyczna polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych. Sekretarka medyczna organizuje pracę biurową, zajmuje się umawianiem wizyt pacjentów i ich bezpośrednią obsługą.

Kurs przygotowany jest dla osób mających zainteresowania medyczne, dokładnych oraz sumiennych, wykazujących się życzliwością i cierpliwością w stosunku do innych.

Cena kursu: 499 zł

Cele programu:

Celem głównym jest zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy w sekretariacie medycznym.

Cele szczegółowe:

Nabycie kompetencji w następujących obszarach:

 • organizacja pracy w rejestracji, zasady funkcjonowania firmy medycznej;
 • prawidłowe prowadzenie rejestru dokumentów oraz kalkulacja poszczególnych usług medycznych;
 • profesjonalna obsługa pacjentów;
 • umiejętność uzupełniania raportów i sprawozdań;
 • przepływ informacji, zasady obiegu dokumentów.

Czas trwania i sposób organizacji:

Czas trwania kursu to 30 godzin. Zajęcia prowadzone są w siedzibie Placówki Kształcenia Ustawicznego „College Medyczny”. Sale edukacyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz komputery. Kadrę stanowią wykładowcy o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu. Grupa może liczyć maksymalnie 20 osób.

Treści nauczania:

Funkcjonowanie sekretariatu medycznego

 1. Zasady planowania pracy w sekretariacie:
 • instrukcja kancelaryjna (zasady obiegu informacji i dokumentacji medycznej);
 • instrukcja archiwizacyjna dokumentacji medycznej i pozostałej obowiązującej w sekretariacie;
 • przepisy prawne obowiązujące w zawodzie sekretarki medycznej;
 • statystyka usług medycznych.
 1. Karta stanowiskowa (organizacja miejsca pracy, zastępstwa, podległość służbowa).
 2. Skuteczna komunikacja wg zasady „Uprzejmość nic nie kosztuje, a kupić można wszystko”:
 • skuteczne komunikowanie się (przez telefon, kontakt  bezpośredni);
 • asertywność, czyli jak postępować z agresywnymi ludźmi;
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach (trudny pacjent).
 1. Zapoznanie się z zasadami rejestracji  pacjentów wg JGP (Jednolitej Grupy  Pacjentów).
 2. Druki medyczne funkcjonujące w placówkach służby zdrowia:
 • wydawanie zaświadczeń;
 • sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej.
 1. Statystyka medyczna: zasady rozliczania świadczeń medycznych z GUS, MZ, NFZ.

Kultura i etyka zawodu

 1. Wizytówki – tworzenie, wręczanie. Kto kogo wita i kto komu podaje rękę? Uścisk dłoni. Przedstawianie się w czterech krokach.
 2. Aparycja sekretarki medycznej/asystentki.
 • dress code,
 • rodzaje strojów,
 • błędy rujnujące wizerunek.
 1. Kultura współpracy:
 • pogawędki grzecznościowe,
 • przechodzenie na „ty,
 • prezentacja w 30 sekund.
 1. Ćwiczenia na wzmacnianie pewności siebie w relacjach z lekarzem, pacjentem.
 2. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Wykaz literatury:

 • Marta Makara-Studzińska, Komunikacja z pacjentem, Wyd. Czelej, Lublin 2012.
 • Elżbieta Ziółkowska-Rudowicz, Aleksandra Kładna, Empatia w medycynie, Wyd. Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin 2014.
 • John Spencer, Profesjonalna sekretarka, Wyd. PWE, Warszawa 1999.
 • Grażyna Koba,Technologia informacyjna, Wyd. MiGra, Wrocław 2002.
 • Elżbieta Mitura, Organizacja pracy biurowej, Difin, Warszawa 2013.
 • Leszek Kępa, Ochrona danych osobowych w praktyce, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2018.;
 • Irena Majsterkiewicz, Schemat obiegu dokumentów w firmie, Wyd. ODDK, Gdańsk 2007.